BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Denetleme hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860691
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY GÜNDEM 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BOLU TAKİP 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/442039
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Aladağ (Aladağ Orman İşletme Şefliği hariç), Bolu, Gerede, Seben Orman İşletme Müdürlüklerinin 228.860,00 ha. orman alanının FSC Kriterlerine uygun Orman Yönetimi Sertifikasyonuna ait Ana Denetleme İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Aladağ, Bolu, Gerede, Seben Orman İşletme Müdürlüklerinin ormanlık alanları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Karamanlı Mah. Mazhar Murtezaoğlu Cad. No: 4 Merkez/BOLU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALADAĞ, BOLU, GEREDE, SEBEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNİN ORMAN ALANLARININ FSC KRİTERLERİNE UYGUN ORMAN YÖNETİMİ SERTİFİKASYONUNA AİT ANA DENETLEME İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Aladağ, Bolu, Gerede, Seben Orman İşletme Müdürlüklerinin orman alanlarının FSC Kriterlerine uygun Orman Yönetimi Sertifikasyonuna ait Ana Denetleme İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/442039

1-İdarenin

a) Adresi : Karamanlı Mah. Mazhar Murtazaoğlu Cad. No: 4 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742153740 - 3742159231
c) Elektronik Posta Adresi : kemalyildiz01@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Aladağ (Aladağ Orman İşletme Şefliği hariç), Bolu, Gerede, Seben Orman İşletme Müdürlüklerinin 228.860,00 ha. orman alanının FSC Kriterlerine uygun Orman Yönetimi Sertifikasyonuna ait Ana Denetleme İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Aladağ, Bolu, Gerede, Seben Orman İşletme Müdürlüklerinin ormanlık alanları
c) Süresi : İşe başlama tarihi 05.10.2018, işin bitiş tarihi 14.12.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Karamanlı Mah. Mazhar Murtezaoğlu Cad. No: 4 Merkez/BOLU
b) Tarihi ve saati : 19.09.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Makina İkmal İnşaat Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Makina İkmal İnşaat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Formun Altı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR