ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Danışmanlık hizmeti alınacaktır

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092922
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Semt-Mahalle : KIZILCAŞAR MAH. / GÖLBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/011
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Danışmanlık hizmet Alım İhalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atılım Üniversitesi Atılım Kampüsü İdari Bina Toplantı Salonu Kızılcaşar Mahallesi 06836 Gölbaşı/ANKARA
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 6698 SAYILI KVKK’ NA UYUM KONUSUNDA DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALESİ

16 Kasım 2018 Tarih ve 30597 Sayılı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16 ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/011
1- İdarenin
a) Adres : Atılım Üniversitesi / Kızılcaşar Mahallesi - 06836 İncek / Ankara
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 586 81 68 / 0 312 586 81 49
c) İlgili personelin adı ve e-posta adresi : M. Levent DOĞMUŞÖZ (İhale Süreçleri Uzmanı) - levent.dogmusoz@atilim.edu.tr
d) İhale İlanının görülebileceği internet adresi : https://www.atilim.edu.tr/tr/satinalma-direktorlugu
2 – İhale Konusu Hizmet Alımının
a) Adı : ATILIM ÜNİVERSİTESİ 6698 SAYILI KVKK’ NA UYUM KONUSUNDA DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : Danışmanlık hizmet Alım İhalesi
c) Yapılacağı Yer : Atılım Üniversitesi Kampüsü / Kızılcaşar Mahallesi – 06836 İncek/Ankara
d) Süresi : Sözleşme İmzalandıktan Sonra 120 (Yüzyirmi) Takvim Günü
3 – İhale
a) Tarih ve saati : 13.12.2019 – 10:30
b) İhalenin yeri : Atılım Üniversitesi Atılım Kampüsü İdari Bina Toplantı Salonu Kızılcaşar Mahallesi 06836 Gölbaşı/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare Tarafından Ekonomik ve Mali Kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. 6698 Sayılı KVKK Kapsamında ve Bilgi Güvenliği Hizmeti konusunda Kamu veya Özel sektöre yapmış oldukları her türlü danışmanlık ve destek hizmeti benzer iş sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale sadece yerli isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (YüzTürklirası) bedel karşılığı
(Doküman bedeli: Denizbank Ankara Ticari Merkez Şubesi Atılım Üniversitesi Hesabı/İban No: TR060013400000280383200534 No’lu hesaba - Firma Bilgileri ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu işin adı ve İhale kayıt numarası yazılarak- ödeme yapılmalıdır) Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü – Kızılcaşar Mahallesi/İncek/Ankara adresinden İhale gününden bir gün öncesine kadar satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü–Kızılcaşar Mahallesi/İncek/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. İş ortaklığı/Adi ortaklık veya Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR