GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Danışmanlık hizmeti alınacaktır

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077120
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/5514
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yazılım ile ilgili hizmetler iş süreci yönetim takibi, kontrol, raporlanması vb. faaliyetleri kapsayan yazılım temini ve geliştirilmesi hizmet alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.11.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
G.Ü. Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bandırma Cad. 6/1 2. Kat İhale Bürosu 271 nolu oda Teknikokullar-Beşevler/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ


GÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İş Süreci Yönetimi Yazılım Alım İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2019/551402

1-İdarenin
a) Adresi : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 2. Kat, 06500 Teknikokullar YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122022500 - 3122022503
c) Elektronik Posta Adresi : yapidb@gazi.edu.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yazılım ile ilgili hizmetler iş süreci yönetim takibi, kontrol, raporlanması vb. faaliyetleri kapsayan yazılım temini ve geliştirilmesi hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : GAZİ ÜNİVERSİTESİ -ANKARA
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : G.Ü. Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bandırma Cad. 6/1 2. Kat İhale Bürosu 271 nolu oda Teknikokullar-Beşevler/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 12.11.2019 14:30


4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
80.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 190.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 135.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 270.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

İsteklinin aşağıda belirtilen niteliklerde teknik personel bulundurması zorunludur.

UNVANI NİTELİK ADET
Uygulama Programcısı (Yönetim Bilşim Sistemleri Lisans Mezunu)
veya
Sistem Programcısı/Bilgisayar Mühendisi (Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği)
En az 5 yıl deneyimli 1

Ayrıca, adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formlarını vermeleri gerekmektedir.

b) Teknik Personel:
ÜNVAN NİTELİK ADET ÇALIŞMA SÜRESİ
Proje Yöneticisi / Koordinatörü En Az 5 yıl deneyimli (PMP Project Manegement Professionel Sertifakasına sahip olmak) 1 Tüm İş Sürecinde
Uygulama Programcısı veya Sistem Programcısı En az 5 yıl deneyimli (Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Mezunu yada Bilgisayar Mühendisi) 1 Tüm İş Sürecinde

Yukarıdaki liste ön yeterlilikte istenilen anahtar teknik personel dahil işin yürütülmesin içir gerekli /istenilen tüm teknik personeli gösterir listedir.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi sunulacaktır.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu yada Özel Sektörde tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş İş Süreçleri Yönetimi Modellemesi ,Sistem Kurulumu, İşletilmesi ve Yazılım Geliştirme Danışmanlık Hizmetleri tamamlamış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir. Kamuda gerçekleştirilmeyen ve yetkili kurumlarca iş deneyim belgesi düzenlenmemiş işlerde iş deneyimini göstermek üzere sunulacak belgelerin değerlendirilmesi için: Danışmanlık Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin, "İş deneyim belgesi düzenlenemeyecek işlerde iş deneyimini gösteren belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler" başlıklı madde 47 de belirtilen hususlara uygun olmaları gerekir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 5 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar G.Ü. Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bandırma Cad. 6/1 2. kat 271 nolu İhale Bürosu Teknikokullar-Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

11. Diğer hususlar:

EK: Okas Kodu Okas Açıklaması 72000000 IT hizmetleri: danışmanlık, yazılım geliştirme, internet ve destek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR