GEYVE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Danışmanlık hizmeti alınacaktır

GEYVE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/113453
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı İşletme Şefliklerinde 965,2 hektar genç meşçere bakım çalışmalarında istikbal fertleri ile çıkartılacak fertlerin belirlenmesi,işaretlenmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili danışmanlık hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pamukova, Taraklı, Akdoğan, Gümüşdere, Soğuksu, Alifuatpaşa, Doğançay, Geyve İşletme Şefliklerinin genç meşçere bölmeleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Geyve Orman İşletme Müdürlüğü idare binası; Konyalı Alibey caddesi Tepecikler Mah. No:121 Geyve/SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEYVE
GENÇ MEŞÇERE BAKIM ÇALIŞMALARINDA İSTİKBAL FERTLERİ İLE ÇIKARTILACAK FERTLERİN BELİRLENMESİ,İŞARETLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR


Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı İşletme Şefliklerinde toplam 965,2 hektar genç meşçere bakım çalışmalarında istikbal fertleri ile çıkartılacak fertlerin belirlenmesi,işaretlenmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/113453

1-İdarenin

a) Adresi

:

Tepecikler Mahallesi Konyali Alibey Caddesi 121 54700 GEYVE/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2645171479 - 2645170042

c) Elektronik Posta Adresi

:

geyveisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı İşletme Şefliklerinde 965,2 hektar genç meşçere bakım çalışmalarında istikbal fertleri ile çıkartılacak fertlerin belirlenmesi,işaretlenmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili danışmanlık hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pamukova, Taraklı, Akdoğan, Gümüşdere, Soğuksu, Alifuatpaşa, Doğançay, Geyve İşletme Şefliklerinin genç meşçere bölmeleri

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 15.04.2019, işin bitiş tarihi 15.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Geyve Orman İşletme Müdürlüğü idare binası; Konyalı Alibey caddesi Tepecikler Mah. No:121 Geyve/SAKARYA

b) Tarihi ve saati

:

21.03.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. İhale dokümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur.
Buna göre, aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4. ve 5 inci maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Her Türlü Ağaçlandırma Faaliyetleri, Erozyon Kontrolü, Etüt Proje, Arazi Hazırlığı, Mera Islahı, Rehabilitasyon vb. Ormancılık Faaliyetleri ile Danışmanlık Hizmetleri. 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında kanunun 4. maddesi 1 fıkrası (a) bendi gereği orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin faaliyetli konuları ile, Teknik Denetim ve Kontrolörlük Hizmet Alım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Geyve Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Geyve Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
47.1.Meşcere bakım işinde çalışacak meslek mensuplarının sayısı ve özellikleri S.No MESLEKİ UNVANI SAYISI ÖZELLİKLERİ 1 Orman Mühendisi unvanlı serbest meslek mensubu 1 Adet Orman Mühendisleri Odasına ve Odanın çalışanlar listesine kayıtlı, 5531 sayılı Kanuna göre ruhsatlı ve ruhsat belgesinde ihale konusu işte yetkilendirilmiş Serbest Meslek Mensubu olacaktır. 2 Orman Mühendisi unvanlı serbest meslek mensubu adayı 1 Adet Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, 5531 sayılı Kanuna göre ruhsatlı Serbest Meslek Mensubunun denetim, gözetim ve sorumluluğunda mesleki deneyim kazanma çalışması yapan serbest meslek mensubu adayı olacaktır. - 47.2. Personel ücretleri ve birim teklife dahil olan giderler: - Meşcere bakım işinde çalışacak meslek mensubu orman mühendislerine, 5531 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasınca 2019 yılı için asgari ücret tarifesiyle belirlenen ücret ödenecektir. Bakım çalışmalarında hesaplanacak birim fiyatlar Orman Mühendisleri Odasınca belirlenen 2019 yılı asgari ücret tarifesiyle belirlenen fiyatlardan düşük olmayacaktır. - Teklif birim fiyatına; teknik personel ve işçilik giderleri, yürürlükteki yasa ve mevzuata göre her türlü vergi, kesinti, masraf v.b harcamalar ile ulaşım, yakıt, kırtasiye, iletişim, sigorta ve işin icrası için gereken her türlü, makine, alet, edevat, malzeme vb. masrafları ile hizmet işi için öngörülen kâr ve bütün diğer genel giderler teklif birim fiyata dahil edilecektir. 47.3. Buna göre 965,2 hektar büyüklüğündeki genç meşcerelerde, 8 (sekiz) aylık süre içinde, Orman Genel Müdürlüğünün 298 sayılı ?Silvikültürel Uygulamaların Teknik Esasları? tebliğine uygun olarak, meşcereden çıkarılması gereken ağaçların işaretlenmesi, numaralanması ve dikili ağaç tutanağına kaydedilmesi işleri için çalışılacaktır. Bu husus, birim fiyat teklifi ile teklif mektubu hazırlanmasında dikkate alınacaktır. Bu iki işaretleme ekibi, meşcere bakım çalışmaları işe başlama tarihinde arazide iş başında olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR