ÇORUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü yemek hizmeti alacaktır

ÇORUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00932889
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HABER 21.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇORUM HAKİMİYET 21.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/24209
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4747 Adet Hazır Sıcak Yemek ve 1900 Adet Paketlenmiş Kumanya Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne (Karakeçili Mah. Fuar Cad. No:1 Çorum) veya önceden belirtilmek üzere, Çorum İl Merkezi sınırları içerisinde görev alınan yerlere
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorum Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 3. Kat Lojistik Şube Müdürlüğü İhale Odası (Karakeçili Mahallesi Fuar Caddesi No:1 ÇORUM)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇORUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 2019 Yılı İaşe hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/24209
1-İdarenin
a) Adresi : Karakeçili Mahallesi Fuar Caddesi No:1 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642241009 - 3642256709
c) Elektronik Posta Adresi : corumsatinalma@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4747 Adet Hazır Sıcak Yemek ve 1900 Adet Paketlenmiş Kumanya Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne (Karakeçili Mah. Fuar Cad. No:1 Çorum) veya önceden belirtilmek üzere, Çorum İl Merkezi sınırları içerisinde görev alınan yerlere
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 10(on) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çorum Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 3. Kat Lojistik Şube Müdürlüğü İhale Odası (Karakeçili Mahallesi Fuar Caddesi No:1 ÇORUM)
b) Tarihi ve saati : 30.01.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Yemek imalatı veya satışı yapabileceğini dair izin veya ruhsat belgelerinden en az biri
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 3. Kat Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği (Karakeçili Mahallesi Fuar Caddesi No:1 ÇORUM) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 3. Kat Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği (Karakeçili Mahallesi Fuar Caddesi No:1 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR