ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp toplama ve kent temizliğinde çalıştırılmak üzere araç ve iş makinesi kiralanacaktır

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036798
Şehir : Çanakkale
Yayınlandığı Gazeteler

ÇANIN SESİ 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/381084
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
01/10/2019-30/09/2020 tarihleri arasında 12 ay, muhtelif niteliklerde araç ve ekipmanlarla belediye sınırları içindeki mahallelerde çöp toplama ve kent temizliği işinde çalıştırılmak üzere sürücüsüz araç ve iş makinası kiralanması hizmet alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çan Belediyesi İhale Komisyonu Toplantı Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇAN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


ÇÖP TOPLAMA VE KENT TEMİZLİĞİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/381084

1-İdarenin

a) Adresi : Istiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 17400 ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2864166090 - 2864162366
c) Elektronik Posta Adresi : info@can.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 01/10/2019-30/09/2020 tarihleri arasında 12 ay, muhtelif niteliklerde araç ve ekipmanlarla belediye sınırları içindeki mahallelerde çöp toplama ve kent temizliği işinde çalıştırılmak üzere sürücüsüz araç ve iş makinası kiralanması hizmet alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çan Belediyesi İmar sınırları, Haftada 3 kez olmak üzere Çan ilçesi Yayaköy mevkii
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 30.09.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çan Belediyesi İhale Komisyonu Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati : 09.09.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yüklenici tarafından hizmet kapsamında kullanılacak araçların aşağıda belirtilen şart ve özelliklere sahip olması gerekmektedir.
1- 13+1,5m3 Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu 2 adet, (1 adeti Kendi malı olacak)
TEKNİK ÖZELİKLERİ: Aracın gücü Minimum150kw olacak, Çöp taşıma kapasitesi 13+1,5 m3. Araç kasası sızdırmaz olup şasede pis su tankı bulunacaktır.
İsteklinin Kendi Malı olduğu; Teknik bilgiler Üretici Firma fatura, ruhsat, Teknik Belge, Demirbaş-amortisman defteri ile tevsik edilecektir.
2- 8+1m3 Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu (3 adet) 1 adedi isteklinin kendi malı olacaktır.
TEKNİK ÖZELİKLERİ: Aracın gücü Minimum130 kw olacak, Çöp taşıma kapasitesi 8+1 m3. Araç kasası sızdırmaz olup şasede pis su tankı bulunacaktır.
İsteklinin Kendi Malı olduğu; Teknik bilgiler Üretici Firma fatura, ruhsat, Teknik Belge, Demirbaş-amortisman defteri ile tevsik edilecektir.
3- Damperli Çöp Taksi 1 adet Kendi Malı :
TEKNİK ÖZELİKLERİ: Aracın gücü Minimum90kw olacak, Çöp taşıma kapasitesi 3,5 m3 Araç kasası sızdırmaz olacaktır.
İsteklinin Kendi Malı olduğu; Teknik bilgiler Üretici Firma fatura, ruhsat, Teknik Belge, Demirbaş-amortisman defteri ile tevsik edilecektir.
4- Vakumlu yol süpürme kamyonu 1 adet kendi Malı olacaktır.
TEKNİK ÖZELİKLERİ: Aracın gücü Minimum150kw Ve yardımcı motorun gücü en az 80 HP olacak, Çöp tankı hacmi 7 m3. –Temiz su tankı 1700 Lt. Süpürme genişliği 220 cm. Aracın yanlarında birer adet yan fırça ve silindir şeklinde bir orta fırça bulunacaktır. Fırça hareketleri araçtan bağımsız olup şoför kabininden kontrol edilmelidir. Dış alan yıkama ve su püskürtme sistemli olmalıdır.
1 adet İsteklinin Kendi Malı olduğu; Teknik bilgiler Üretici Firma fatura, ruhsat, Teknik Belge, Demirbaş-amortisman defteri ile tevsik edilecektir.
5- Damperli traktör 1 adet kendi malı olacaktır. : En az 3 tonluk damper kasalı olacaktır.
TEKNİK ÖZELİKLERİ: Aracın gücü Minimum70kw. olacak, Çöp taşıma kapasitesi 3 m3. Damper römork olacaktır.
İsteklinin Kendi Malı olduğu; Teknik bilgiler Üretici Firma fatura, ruhsat, Teknik Belge, Demirbaş-amortisman defteri ile tevsik edilecektir.
6- Kontrol aracı Binek oto (2 adet) : Araçlar Belediye sınırları içerisinde yapılan Şehir Çöpünün Toplanması, Temizlenmesi, Süpürülmesi ve Nakli Hizmetin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sağlıklı yürütülmesi, denetlenmesi ve işin kontrol amacıyla araç Temizlik İşleri Müdürlüğüne Teslim edilecek Temizlik İşleri Müdürü tarafından kullanılacaktır.
TEKNİK ÖZELİKLERİ: Araçların 1 (bir) adedi sedan tip olacak güçleri Minimum 40 kw. Binek oto olacaktır.
İsteklinin Kendi Malı veya kiralık olduğu; Teknik bilgiler Üretici Firma fatura, ruhsat, Teknik Belge, Demirbaş-amortisman defteri ile tevsik edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Araç ve iş makinaları kullanılarak yapılan her türlü kent temizliği işleri ve/veya temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere her türlü araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çan Belediyesi İhale Komisyonu Toplantı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR