KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp suyu nakil hizmeti alınacaktır

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129670
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 11.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/67381
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZAYDAŞ-İZAYCAN Toplantı Salonu, Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350-İzmit/KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 KİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI


İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.


“Çöp Suyu Nakli Hizmeti Temini İşi”, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendi gereği istisna kapsamında pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2020/67381
1.İdarenin
a) adresi : İZAYDAŞ, Alikahya Atatürk Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi No: 350 ..İzmit/KOCAELİ
b) telefon ve faks numarası : 0262 316 60 00 (Tel.)
0262 316 60 50 (Faks)
2.İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı
S. No Güzergâhlar Güzergâh Km (Gidiş-Geliş) Çöp Suyu Miktarı (Yıl/ton)
1 Dilovası- İZAYDAŞ Arıtma Tesisi 108 15.000
b) yapılacağı yer :İZAYDAŞ Dilovası Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Alanında oluşan çöp sularının, Solaklar’da bulunan İZAYDAŞ Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’ne taşınması işidir.
c) işin süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
3.İhalenin
a) yapılacağı yer :İZAYDAŞ-İZAYCAN Toplantı Salonu, Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350-İzmit/KOCAELİ
b) tarihi ve saati :17.02.2020 Pazartesi günü saat 14:00


4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
c) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e)İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.İş Deneyim Belgesi:
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeyi, ibraz etmesi zorunludur.
4.3. Bu İhalede “Çöp Suyu Taşıma veya Atık Taşıma Hizmeti Temini İşi” benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı İZAYDAŞ İhale ve Sözleşmeler Şefliği - Alikahya Atatürk Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi, No: 350 - İzmit/KOCAELİ adresinde görülebilir ve 50,00 TL (elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, 17.02.2020 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar ihalenin yapılacağı yere teslim edilecektir.
Teklifler istekli veya imza yetkili vekili tarafından bizzat elden teslim edilecektir. Posta yolu ile gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ve ortak girişimler ihaleye teklif veremezler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR