BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre danışmanlık hizmeti alınacaktır

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079045
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAYAT 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/537283
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin Çevre Danışmanlık Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım Mah. Hat Cad. No:4 Osmangazi/BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin Çevre Danışmanlık Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/537283

1-İdarenin

a) Adresi

:

Dikkaldırım Mah. Hat. Cad. No:4 OSMANGAZİ/BURSA 16090 OSMANGAZİ/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2242956000 - 2242334461

c) Elektronik Posta Adresi

:

bursa.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin Çevre Danışmanlık Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Ek Hizmet Binası Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Ek Hizmet Binası Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Hizmet Binası Çekirge Devlet Hastanesi A.O.Sönmez Onkoloji Hastanesi Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Osmangazi Ek Hizmet Binası İnegöl Devlet Hastanesi Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi Karacabey Devlet Hastanesi Gemlik Devlet Hastanesi Mudanya Devlet Hastanesi Yenişehir Devlet Hastanesi İznik Devlet Hastanesi Orhangazi Devlet Hastanesi Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Kestel Devlet Hastanesi Ayten Bozkaya Spastik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2021


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım Mah. Hat Cad. No:4 Osmangazi/BURSA

b) Tarihi ve saati

:

22.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Yüklenici firma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı ve sözleşme süresince geçerliliği olan
a) Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi
b) Hizmet süresince görev alacak personellerin Çevre Görevlisi oldduğunu gösteren belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Dikkaldırım Mahallesi, Hat Caddesi, No: 4 16090 - Osmangazi / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR