TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KAZIM TAŞKENT ŞEKER FABRİKASI

Çamur havuzlarının temizliği, çıkan çamurun nakliyesi ve güçlendirme hizmeti alınacaktır

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KAZIM TAŞKENT ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01179873
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR 2 EYLÜL 26.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/323391
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet Çamur havuzunun temizlenmesi, Çıkan toprak  Çamurun nakliyesi ve Seddelerin güçlendirilmesi hizmet   İşi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Sahası  
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası -Toplantı   Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
Kazım TAŞKENT -ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Fabrikamız Çamur Havuzlarının Temizliği, Çıkan Toprak Çamur Malzemenin Nakliyesi ve Çamur Havuzları Seddelerinin Güçlendirilmesi işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt no
1-İdarenin
: 2020/323391
a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası
Sivrihisar cad. No:195 Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Faks: 0 222-230 27 38
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı :4 adet Çamur havuzunun temizlenmesi, Çıkan toprak
Çamurun nakliyesi ve Seddelerin güçlendirilmesi hizmet
İşi.
b)Yapılacağı yer :Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Sahası
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası -Toplantı
Salonu
b) Tarihi ve saati :08.07.2020 Çarşamba günü, Saat:14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4-Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat,
4.1.5-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.7-Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.2-Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
4.2.1-İş deneyim belgeleri;
İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
4.3-Bu ihalede benzer iş olarak; İhale Konusu iş veya İş Makineleri (Kepçe, Loder ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
6-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7-İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 118,00 TL. Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8-Teklifler 08.07.2020 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, götürü bedel teklif üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihale üzerine yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13-İhale konusu hizmet alımı ( Ceza ve Yasaklama Hükümleri hariç ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR