TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Biyosidal uygulama hizmeti alınacaktır

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01095008
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : HOCAAHMET MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT HABER 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/628479
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin 2020- 2021 yılı içinde Biyosidal Ürünler ile Zararlılara Karşı Mücadele Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Kat:3 İhale Salonu TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİYOSİDAL UYGULAMA HİZMET ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BİYOSİDAL UYGULAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/628479

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 60030 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3562121107 - 3562144027

c) Elektronik Posta Adresi

:

tokat.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin 2020- 2021 yılı içinde Biyosidal Ürünler ile Zararlılara Karşı Mücadele Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer

:

İl Ambulans Servis Başhekimliği Hizmet Binası ve Komuta Kontrol Merkezi, Merkez Perakende 2 Nolu 112 ASH İstasyonu ve Arşiv Merkez, Çamlıbel 3 Nolu 112 ASH İstasyonu Merkez, 5 Nolu ASH İstasyonu Pazar İlçe Entegre Hastanesi, Erbaa 1 ve 2 Nolu ASH İstasyonu, Erbaa Gökal 4 Nolu 112 ASH İstasyonu, Erbaa İlçe Sağlık Müdürlüğü, Turhal 1 ve 2 Nolu ASH İstasyonu ve Ek Binası Turhal İlçe Sağlık Müdürlüğü, Almus 1 Nolu ASH İstasyonu, Almus İlçe Sağlık Müdürlüğü, Reşadiye 1 Nolu ASH İstasyonu, Reşadiye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Zile İlçe Sağlık Müdürlüğü, Zile 1 ve 3 Nolu ASH İstasyonu (Atıl Kat Dahil), Niksar 1 ve 2 Nolu ASH İstasyonu, Niksar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı Merkez TSM VE Bağlı Sağlık Evleri (Müdürlüğümüzün belirlediği sağlık evlerine gidilecektir), Yeşilyurt İlçe Entegre Hastanesi, Başçiftlik İlçe Entegre Hastanesi, Artova İlçe Entegre Hastanesi, Sulusaray İlçe Entegre Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Çamlıbel Entegre Sağlık Merkezi, Tokat Devlet Hastanesi, Niksar Devlet Hastanesi, Turhal Devlet Hastanesi, Zile Devlet Hastanesi, Erbaa Devlet Hastanesi, Reşadiye Devlet Hastanesi, Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Almus Devlet Hastanelerinin açık ve kapalı alanları

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Kat:3 İhale Salonu TOKAT

b)Tarihi ve saati

:

24.12.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Biyosidal Ürün Uygulama izin belgesini teklif dosyasında verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve özel kuruluşlarda yapılan Haşere ile Mücadele / İlaçlama Hizmet Alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 Satın Alma Birimi TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR