KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Biyomedikal metroloji ve HVAC validasyonu hizmeti alınacaktır

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01149346
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 12.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/123859
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 Yılı Biyomedikal Metroloji ve HVAC Validasyonu (Temiz Alan Validasyonu) Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli il Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi (Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI BİYOMEDİKAL METROLOJİ VE HVAC VALİDASYONU (TEMİZ ALAN VALİDASYONU) HİZMETİ ALIMI

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Biyomedikal Metroloji ve HVAC Validasyonu (Temiz Alan Validasyonu) Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/123859

1-İdarenin

a) Adresi : VALİLİK BİNASI KÖRFEZ MAH. ANKARA KARAYOLU CAD. NO:129 KAT: 1 REAL AVM YANI 41040 MERKEZ İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623006000/6458 - 2623222443
c) Elektronik Posta Adresi : kocaeli@gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 Yılı Biyomedikal Metroloji ve HVAC Validasyonu (Temiz Alan Validasyonu) Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve birimler
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli il Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi (Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ)
b) Tarihi ve saati : 02.04.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1. Teklif verilecek 1., 2. ve 3. kısım/kısımlar için geçerli olmak üzere: Teknik Şartnamenin EK-2.1, 2.2 ve 2.3 listede bulunan cihazların her biri için ayrı ayrı iş yükü analizi yapılarak gerekli hizmet süresi(her cihaz için kalibrasyon süresi) ihale teklif zarfı içerisinde beyan edilmelidir.
2. Teklif verilecek 1., 2. ve 3. kısım/kısımlar için geçerli olmak üzere; Test ve kalibrasyon hizmetleri için gerekli olan tüm test ve kalibrasyon cihazları kalibrasyon yapan firma tarafından temin edilecektir. Ayrıca firma, kullanılacak referans donanımların izlenebilirlik sertifikalarının bir üst kurum veya TÜRKAK veya muadili tarafından akredite olmuş izlenebilirliği olan laboratuvarlardan veya referans donanımın üretici/yetkili servis firmasından alınan geçerli tarihe sahip olduğunu veya referans donanımların izlenebilirliği belgelendirilmiş kalibratörler ile yaptırılmış olduğunu ihale teklif zarfında sunacaktır. Kalibrasyon cihazlarının, kalibre tarihi etiketlenmesi, sertifikaları, bir sonraki kalibre tarihi, vb., bilgilerini teyit etmekle yükümlüdür.
3. Teklif verilecek 1., 2. ve 3. kısım/kısımlar için geçerli olmak üzere; Biyomedikal metroloji hizmeti, Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmeliği EK-2 sinde yer alan mezuniyet branşları personel niteliği gerekliliğini sağlayan uzmanlar veya teknikerler tarafından yapılacaktır. Kalibrasyon yapacak uzmanın ve idari amir olarak yetkili sorumlu müdürün alması gereken eğitimler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilmiş olmalı ve eğitim aldığına dair sertifika/katılım belgesi ihale teklif zarfında sunulacaktır. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde bulunan tıbbi cihazlara metroloji hizmeti uygulanan Tüm Yetki Gruplarında eğitim aldığını ihale teklif zarfında sunmalıdır.
4.Teklif verilecek 4. kısım için geçerli olmak üzere; EK-2 listede bulunan Temiz Oda Alanlarının Validasyonu işlemlerinin her biri için ayrı ayrı iş yükü analizi yapılarak gerekli hizmet süresi(Her Temiz Oda Alanı için Validasyon Süresi) ihale teklif zarfında sunulmalıdır.
5. Teklif verilecek 4. kısım için geçerli olmak üzere; HVAC Validasyonu hizmetleri için gerekli olan tüm test ve ölçüm cihazları Validasyon yapan firma tarafından temin edilecektir. Ayrıca firma, kullanılacak donanımların izlenebilirlik sertifikalarının bir üst kurum veya TÜRKAK veya muadili tarafından akredite olmuş izlenebilirliği olan laboratuvarlardan veya donanımların üretici/yetkili servis firmasından alınan geçerli tarihe sahip olduğunu veya donanımların izlenebilirliği belgelendirilmiş kalibratörler ile yaptırılmış olduğunu ihale teklif zarfında sunacaktır. Ölçüm Donanımlarının kalibre tarihi etiketlenmesi, sertifikaları, bir sonraki kalibre tarihi, vb., bilgilerini teyit etmekle yükümlüdür.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1.Kısım (Genel Nitelikli Tıbbi Cihazlar), 2. Kısım (Özellikli Kalibrasyon Hizmeti Gerektiren Tıbbi Cihazlar) ve 3. Kısım EGT (Elektriksel Güvenlik Testi) Yaptırılacak Tıbbi Cihazlar için teklif sunacak istekliler için, Kamu veya özel sektöre yapılmış Biyomedikal Metroloji Hizmeti İşi
4.Kısım HVAC Validasyonu (Temiz Alan Validasyonu) Hizmeti için; teklif sunacak istekliler için, Kamu veya özel sektöre yapılmış Validasyon Hizmeti İşi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli il Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi (Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR