İSTANBUL 4.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Biyomedikal metroloji hizmeti alınacaktır

İSTANBUL 4.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00996821
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 16.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/226518
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Yıllık - 2 Kısım Hizmet Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binası – Kadımehmet Mahallesi Bahriye Hastanesi Ykş. 34440 Beyoğlu/İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Konferans Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-4
2 YILLIK BİYOMEDİKAL METROLOJİ HİZMET ALIMI

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2019/226518

1-İdarenin
a) Adresi: Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binası – Kadımehmet Mahallesi Bahriye Hastanesi Ykş, BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2123861330 - 2942 - 2123812945
c) Elektronik Posta Adresi: satinalma.khhb5@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Yıllık - 2 Kısım Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ D.H. - EYÜP D.H. - İSTİNYE D.H. - KAĞITHANE D.H. - OKMEYDANI A.D.S.H. - SARIYER A.D.S.M. - BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI E.A.H. - BEYOĞLU GÖZ E.A.H. - OKMEYDANI E E.A.H. - ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL E.A.H.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binası – Kadımehmet Mahallesi Bahriye Hastanesi Ykş. 34440 Beyoğlu/İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati :11.06.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
-İstekliler Ek-1 ve Ek-2 cihaz listesinde hizmet verilecek alanlarının herbiri için T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (T.İ.T.C.K) tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumundan alınmış eğitim belgelerini ihale dosyasında sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan tıbbi cihaz ve kalibrasyon hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4-(Banka Şube Adı: HalkBankası Cağaloglu Şubesi(IBAN No:TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09) hesabına yatırıldıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binası – Kadımehmet Mahallesi Bahriye Hastanesi Ykş, Satınalma Birimi Beyoğlu/ İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binası – Kadımehmet Mahallesi Bahriye Hastanesi Ykş. 34440 Beyoğlu/İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR