DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Biyolojik atıksu arıtma sisteminin bakım onarım hizmeti alınacaktır

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/70517
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çanakkale Ordonat Grup Komutanlığı 60m3/Gün Kapasiteli Biyolojik Atıksu Arıtma Sisteminin 2020 Yılı Arıza Onarımları (Mekanik-Elektrik) ile Kontrollerinin Yapılması,
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇANAKKALE BOĞAZ K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
Ç.KALE BAKIM ONR.İSTİHKAM KOM. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Çanakkale Ordonat Grup Komutanlığı 60m3/Gün Kapasiteli Biyolojik Atıksu Arıtma Sisteminin 2020 Yılı Arıza Onarımları (Mekanik-Elektrik) ile Kontrollerinin Yapılması, Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/70517
1-İdarenin
a) Adresi : CEVATPASA MAH. NARA CAD. 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862172460 - -
c) Elektronik Posta Adresi : canakkale.bakoniskom.ihale@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Çanakkale Ordonat Grup Komutanlığı 60m3/Gün Kapasiteli Biyolojik Atıksu Arıtma Sisteminin 2020 Yılı Arıza Onarımları (Mekanik-Elektrik) ile Kontrollerinin Yapılması, Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ÇANAKKALE UMURBEY
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 10(on) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÇANAKKALE BOĞAZ K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati : 24.02.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
ATIKSU BOŞALTIM RUHSATI (DEŞARJ İZİN BELGESİ)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Sıra No Araç İsmi Özelliği Adet
1 Kombine kanal temizlik aracı ve Kamera cihazı monte edilmiş görüntüleme sistemi 1) En az 10000 m³/h emiş gücüne sahip, en az 150 bar basınç uygulayan vakum, hortum çapı en az Ø150 mm olan araç.
2) Araç üzerine monte edilmiş kanal içi görüntüleme sistemi ve aksesuarları, jeneratör monitör CD veya DVD kaydedici sistem. 1
2 Kamyon üstüne monte edilmiş vidanjör 1) Tek bölmeli silindirik tank
2) Blower ile yada su/hava soğutmalı vakum pompası (900-6000 m³/h)
3) Minimum %90 (-700 mbar) vakum kapasitesi
1

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kanalizasyon, arıtma sistemleri, çöp temizlik ve çevre hizmetleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇANAKKALE BOĞAZ K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

1. İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere söz konusu işte kullanılacak malzemelerin numuneleri katalog ve/veya fotoğrafları yüklenici tarafından İdareye verilmesi/getirilmesi zorunludur. 2. Söz konusu iş kapsamında her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve istifleme için işçilik ve makine giderleri yükleniciye ait olup, bu konuda İdare hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 3. Yüklenici tarafından montajı yapılacak malzemeler Kontrol Görevlileri tarafından kontrol edilecektir. Malzemelerin montaja uygunluğu tespit edildikten sonra kullanılacaktır. 4. Mevcut sistemde işin devamı esnasında tespit edilen eksiklikler ve mevcut sisteme ve çevreye verilecek zarar ve ziyanlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5. Teknik Şartnameye uygun olmayan ve Kontrol Görevlisinin onayı alınmadan yüklenici tarafından yapılan hizmetler yükleniciye yıktırılıp/söktürülüp yeniden yaptırılacak olup bu işten dolayı yüklenici İdareden herhangi bir hak ve talep etmeyecektir. 6. İhale konusu işte "Sosyal Güvenlik Kurumu Pirim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksiz Belgesi Aranması Hakkında Yönetmelik " hükümleri uygulanacaktır. 7. Bakım sırasında kullanılacak tüm malzemeler , ürüne yönelik kalite belgesine sahip olacaktır. 8. Sözleşme aşamasında yüklenici tarafından kesin teminat olarak Banka Kesin Teminat Mektubu getirilmesi halinde teminat mektubu en az 12 ay süreli olacaktır. 9- İşte yapılacak her türlü bakım ve onarım hizmetleri için kullanılacak koruyucu temizleyici malzeme ve bakım/onarım ile ilgili her türlü malzeme firma tarafından tedarik edilecek ve monte edilecektir. 10. Firma tarafından ihale öncesinde iş yeri görülecek, bu birlik tarafından tutanak altına alınacaktır. İş yerini görmeyen/iş yeri görme tutanağı olmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır. 11.İhaleye katılan firmalar yer gösterme belgesi, araç ekipman taahhütnamesi ve deşarj izin belgesini teklif dosyasında ibraz edecektir. İstenen belgelerden herhangi birini yada tamamını ibraz etmeyen/edemeyen isteklinin teklifi geçersiz sayılacaktır. Taahhütname için noter onayı aranmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR