ULAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşlerinin piyasaya yaptırılması işi ihale edilecek

ULAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129868
Şehir : Sivas
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 12.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünce 2020 yılına ait Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşlerinin piyasaya yaptırılması işi için ihale yaptırılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.03.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İşletme Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1-Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünce 2020 yılına ait Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşlerinin piyasaya yaptırılması işi için ihale yaptırılacaktır.

2-İhale, Kapalı Zarf Teklif alma usulü ile 03.03.2020 günü saat 14.30’de İşletmemiz Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3- Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
4- Teklif mektupları ihale günü saat 14.30’de İşletme Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açılıp değerlendirilecektir.
5- İhale konusu 2020 yılı Bitki Üretim ve Hayvancılık İşlerinin Cinsi, Miktarı aşağıya çıkartılmıştır.

S.NO

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

1

Mahsulün Kamyondan Harman Yerine Veya Ambara Boşaltılması Ve Yığın Yapılması

Ton

6.200

2

Helezon İle Mahsul Yükleme

Ton

6.200

3

Tohum Hazırlama- Selektörleme

Ton

5.000

4

Torbalı Tohum veya Gübrenin Kamyona veya Römorka Yüklenmesi

Ton

8.000

5

Torbalı Tohum veya Gübrenin Kamyondan veya Römorktan İndirilmesi

Ton

5.000

6

Torbalı Tohum Veya Gübrenin Ağzı Açılıp Seperatöre veya Mibzere Yüklenmesi

Ton

1.200

7

Başak Çekimi

Dekar

19.000

8

Ağaç Dibi Çapası

Adet

7.200

9

Yağmurlama Sulama İşçiliği

Dekar

6.897

10

Taş Toplama

Ton

1.000

11

Koyun Bakım Otlatma Kırkım ve Çobanlık İşçiliği ile köpek bakım besleme

Baş

5.840.000

S.No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

12

Traktör Sürücüsü -Alet Ekipman Kullanım İşçiliği

Ay

14

12

13

Traktör Sürücüsü -Alet Ekipman Kullanım İşçiliği

Ay

4

6

14

Kalorifer İşçiliği

Ay

4

6

15

Şebeke Elektrikçiliği

Ay

2

12

16

Şoför

Ay

3

12

17

Kaynakçı Ustası

Ay

1

12

18

Zirai Alet Tamir Ustası

Ay

1

12

19

Sıhhi Tesisatçı

Ay

1

12

20

İnşaat Ustası

Ay

1

12

21

İş Makinası Operatörü (Hafif) Forklift, Kazıcı Yükleyici, Çok Amaçlı Kepçe, Teleskobik Forklift.vs

Ay

1

12

22

Selektör Ustası

Ay

1

6

23

Marangoz

Ay

1

12

24

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma
(Asgari Ücret)

Gün

140

25

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma
(Asgari Ücret +%10)

Gün

20

26

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma
(Asgari Ücret +%15)

Gün

20

27

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma
(Asgari Ücret +%20)

Gün

20

28

Fazla Mesai Çalışması (Asgari Ücret)

Saat

950

29

Fazla Mesai Çalışması (Asgari Ücretin %10 fazlası)

Saat

150

30

Fazla Mesai Çalışması (Asgari Ücretin %15 fazlası)

Saat

50

31

Fazla Mesai Çalışması (Asgari Ücretin %20 fazlası)

Saat

1506- İhaleye ait geçici teminatlar isteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda olup, ihalenin başlayacağı saate kadar teminatın TL olması durumunda işletmemiz Veznesine veya T.C. Ziraat Bankası SİVAS/Ulaş Şubesi nezdindeki. İBAN no TR 30 00 01 00 17 09 05 99 43 78 52 29” yatırılacaktır.
7- İhale konusu işlerin süresi sözleşme tarihinden itibaren işlerin sözleşme esasları dahilinde bitim tarihine kadar geçen süredir.( İşlerin yapılma zamanı ve süreleri teknik şartnamelerde belirtilmiştir.)
8- İhaleye katılacak olan istekliler aşağıda yazılı belgeleri teklif mektupları ile birlikte teslim edeceklerdir.
8-1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
8.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;
8.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
8.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
8.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
8.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
8.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
8.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
8.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
8.6. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat
8.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
8.8. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine veya taksitlendirildiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
8.9 Şekli, içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen ve Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu işle veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70`ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10`unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30`undan az olamaz.
9. Benzer İşler:
Bu ihalede DOĞRUDAN PERSONEL ÇALIŞTIRMASINA dayalı her türlü hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
10. Bu işe ait İdari ve Teknik Şartnameler TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM) Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar / ANKARA adresinde görülebileceği gibi ihale dokümanı ULAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞ / SİVAS adresinden 250 TL (İKİYÜZELLİTL) karşılığında temin edebilirler. Ayrıca İşletmemizin 0 346 781 26 38 - 781 26 40 no lu telefonlarından ihaleyle ilgili bilgi alınabilir.
11- İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.
12- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR