ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bitkisel üretim ve hayvancılık işleri hizmet alım ihalesi

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00509937
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ŞEHİR GAZETESİ 16.12.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL EVRAK SERVİSİ
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4734 KİK 3/g İSTİSNA KAPSAMINDA KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN

2017-2018 YILI BİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVANCILIK

İŞLERİ HİZMET ALIM İHALESİ İLANIDIR.

  1. İşletmemiz 2017-2018 yılları içerisinde Bitkisel Üretim ve Hayvancılık işleri Hizmetleri Satın alınacaktır.
  2. İhale iki kısım şeklinde yapılacaktır.
  3. İhale, İstisna kapsamında olup, Açık İhale Kapalı Zarf Usulü ile yapılacaktır. Teklif mektupları en geç 28.12.2016 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar İşletmemiz Genel Evrak Servisine verilecektir. İhaleye ait zarflar aynı gün saat 14.00’de Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde, 04.01.2017 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.
  4. İhaleye ait geçici teminatlar (nakit olması halinde) İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Mahmudiye/ESKİŞEHİR Şubesi TR45 0001 0005 1205 9943 7852 51 no.lu hesabına yatırılacak, makbuzu ihale komisyonuna ibraz edilecektir. Geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 75 gün olmalıdır.
  5. İhale dokümanı İşletmemizden 200,00 ? karşılığında satın alınabilecektir.
  6. İhaleye girebilme şartları

1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

3. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Sunulması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

(1) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

(2) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(3) Özel sektörde gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. İstekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede doğrudan personel çalıştırmasına dayalı her türlü hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

İlan Olunur.

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES:

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Işıklar Mahallesi

Mahmudiye/ESKİŞEHİR

TEL: 0.222. 611 30 29

FAKS: 0.222. 611 30 77

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR