SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bitkisel üretim ve hayvancılık işçilikleri hizmeti alınacaktır

SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158725
Şehir : Malatya / Akçadağ
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SÖZ 08.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/190596
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşletmemizin 2020-2021 Yılı Çalışma Dönemi İçerisinde Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet alım işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü-Akçadağ/MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2020-2021 YILI ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE BİTKİSEL ÜRETİM VE
HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR.


Bitkisel Üretim ve Hayvancılık işçilikleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/190596

1-İdarenin
a) Adresi : Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü-Akçadağ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 0 422 42141 72 - 0 422 421 41 75
c) Elektronik Posta Adresi : sultansuyu@tigem.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği adresi: Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Akçadağ/MALATYA

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletmemizin 2020-2021 Yılı Çalışma Dönemi İçerisinde Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet alım işi.

b) Yapılacağı yer: Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Akçadağ/MALATYA

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır.

3- İhalenin
a)Yapılacağı yer : Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü-Akçadağ/MALATYA

b)Tarihi ve saati : 28/04/2020 - 14:00

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
sunulması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

(1) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

(2) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(3) Özel sektörde gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. İstekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede personel çalıştırmasına dayalı her türlü hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.5. Belgelerin sunuluş şekli:
4.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
4.5.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
4.5.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a)İhale dokümanının görülebileceği yer: Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Akçadağ/MALATYA

b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü-Akçadağ/MALATYA)

c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 300,00 TL’dır.
5.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

5.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

6. İhaleye ait geçici teminatların, (nakit olması halinde) İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Akçadağ/MALATYA Şubesindeki,TR12 0001 0004 0005 9943 7852 37 no.lu hesabına yatırılacak, alınan makbuzu ihale komisyonuna ibraz edilecektir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 75 gün olmalıdır.


7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar, Sultansuyu Tarım İşletmesi Akçadağ/MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR