ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bitkisel üretim ve hayvancılık işçilikleri hizmeti alınacaktır

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00954553
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR YENİGÜN 28.02.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 yılı çalışma döneminde gerçekleştirilecek olan Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşçilikleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Işıklar Mah. Eskişehir Cad. TİGEM küme evleri  Mahmudiye/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜN’DEN
2019 YILI BİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ
HİZMET ALIM İHALESİ İLANIDIR.

1. İhalenin Konusu: İşletmemizce 2019 yılı çalışma döneminde gerçekleştirilecek olan Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı İhale yoluyla satın alınacaktır.
2. İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g İstisna maddesi kapsamında olup TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında 11.03.2019 günü saat 14.00’da yapılacak olup, Teklif mektupları belirtilen tarih ve saate kadar İşletmemiz Genel Evrak Servisine verilecektir. İhaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde, 18.03.2019 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.
3. İhaleye ait geçici teminatlar (nakit olması halinde) İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Mahmudiye Şubesi TR 45 0001 0005 1205 9943 7852 51 no.lu hesabına yatırılacak olup, makbuzu teklif zarfı içerisinde ibraz edilecektir. Geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde geçerlilik süresi 10.05.2019 tarihinden önce olmayacaktır.
4. İhale dokümanı İşletmemizden 250,00 TL karşılığında satın alınabilecektir.
5. İhaleye girebilme şartları
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.3. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
sunulması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
5.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede doğrudan personel çalıştırmasına dayalı her türlü hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.5. Belgelerin sunuluş şekli:
5.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
5.5.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
5.5.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

İDARENİN ADRESİ:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Işıklar Mah. Eskişehir Cad. TİGEM küme evleri
Mahmudiye/ESKİŞEHİR

TEL: 0.222 611 30 09-10
FAKS: 0.222 611 30 77


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR