BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri hizmeti alınacaktır

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944467
Şehir : İstanbul / Kağıthane
Semt-Mahalle : HÜRRİYET MAH. / ÇAĞLAYAN
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BİLGİ TEKOLOJİLERİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ HİZMET ALIM İŞİ 
İşin Yapılacağı Yer
:
İstanbul
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
 Hürriyet Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi No:168 Kağıthane-İSTANBUL    : 2.Kat Ticari Kurul Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ HİZMETİ

Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.

Şirketimiz bünyesinde Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri Hizmet alım işi Açık ihale usulü ihale edilecektir.

GRUP NO

İŞİN ADI

İŞİN SÜRESİ

BEDAŞ-2019-BT-01 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ HİZMET ALIM İŞİ 1 YIL

1-Şirketin:
a) Adresi : Hürriyet Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi No:168 Kağıthane- İSTANBUL
b) Telefon : 0212 311 81 25
c) İlgili Personel : halilibrahim.cemberci@bedas.com.tr
d) Kayıtlı Elektronik Posta : bogazici.satinalma@hs02.kep.tr

2- İhale Konusu Hizmet İşinin:
a) İşin Yapılacağı Yer : İstanbul Avrupa Yakası
b) İhalenin Yapılacağı Yer : Hürriyet Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi No:168 Kağıthane-İSTANBUL : 2.Kat Ticari Kurul Toplantı Salonu
c) İhale Tarihi ve Saati : 20.02.2019 Çarşamba Saat 14:00
3- İhaleye Katılma Şartları Ve İstenen Belgeler İle Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
3.1. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenen Belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
b) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
g) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
h) Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak kaydı ile kendi belirleyeceği oranda geçici teminat verilecektir. Geçici Teminatın süresi teklif geçerlilik tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gününden az olamaz. Geçici Teminat Nakit veya Teminat Mektubu olarak verilebilir.
i) İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.

3.2. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
a) Teklif edilen bedelin %200’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini ya da serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
b) Teklif sahibinin, ihale tarihi itibariyle SGK pirim borcu bulunmaması, mesleki faaliyetlerinden dolayı kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğunu belgeleyen İhale durum belgesi sunulacaktır.
c) İsteklinin, 2016 ve 2017 yıllarına ait bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak denetlenmiş olduğunu gösteren raporu sunması zorunludur.
d) İş hacmini gösteren Belgeler:
İstekli 2016 ve 2017 yıllarına ait olmak üzere Teklif ettiği bedelin en az 5 katı kadar toplam ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunulacaktır.

3.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.3.1. İş Deneyim Belgeleri:
Kamu Kurumları tarafından hazırlanan İş Deneyim Belgeleri, İş deneyim belgesi olmayan ve Özel Sektörde iş yapmış olan İstekliler İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kesin Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesini sunacaklardır.
İş deneyim belgesinin tutarı, Teklif Sahibinin son 5 (Beş) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe ilişkin olarak teklif bedelinin % 90 ’ından az olmayacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak, Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

3.4. Personele İlişkin Yeterlilik Kriteri
Teklif verilen işe ilişkin Personel Taahhütnamesi verilecektir
3.5. Kalite Belgesi ile ilgili yeterlilik kriteri
ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Sunuluş Şekli:
“Kalite yeterliğine ilişkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.’’
4- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5- İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameyi talep etmeniz halinde Kayıtlı Elektronik Posta, iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye elden teslim edilecektir.
6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane-İSTANBUL 2.kat Ticari kurul Toplantı salonu adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
7- İhale, iş kalemlerine verilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan bedel üzerinden değerlendirilerek sözleşme imzalanacaktır.

8- Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR