ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Baskı hizmeti alınacaktır

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01096664
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : EMEK MAH. / BAHÇELİEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 06.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/629373
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
70.000 Adet Çalışma İzin/Kimlik Belgesi, 70.000 Adet Özel Zarf, 70.000 Adet Broşür Baskı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
sözleşme imzalanacak yüklenicinin adresinde
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emek Mahallesi Bosna Hersek Caddesi No: 29 Çankaya / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN YARDIMCILIĞI
BASKI HİZMETİ ALINACAKTIR


ÇALIŞMA İZİN/KİMLİK BELGESİ, ÖZEL ZARF VE BROŞÜR BASKI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/629373

1-İdarenin

a) Adresi : Emek Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı 17.Sk. No:13 06520 Emek ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122966737 - 3122961874
c) Elektronik Posta Adresi : csgb@csgb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 70.000 Adet Çalışma İzin/Kimlik Belgesi, 70.000 Adet Özel Zarf, 70.000 Adet Broşür Baskı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : sözleşme imzalanacak yüklenicinin adresinde
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 30.06.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Emek Mahallesi Bosna Hersek Caddesi No: 29 Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 23.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Sadece Birinci kısım çin teklif sunacak istekliler için kamu veya özel sektörde tek sözleşme kapsamında birlikte veya ayrı ayrı yapılmış olan, çalışma izin/kimlik belgesi, personel, öğrenci kimlik belgesi gibi baskı işleri,
ikinci ve üçüncü kısımlar İçin teklif sunacak istekliler için kamu veya özel sektörde tek sözleşme kapsamında birlikte veya ayrı ayrı yapılmış olan, her türlü sertifika,kitap,dergi,afiş ve broşür baskı işleri,
Kısımların tamamı için teklif sunacak istekliler için kamu veya özel sektörde tek sözleşme kapsamında birlikte veya ayrı ayrı yapılmış olan, çalışma izin/kimlik belgesi, personel, öğrenci kimlik belgesi gibi baskı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
Bir istekli en fazla bir teklif sunabilecek olup, alternatif teklifler veya kısımlar için ayrı ayrı sunulan teklifler dikkate alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 1 Kat Satınalma ve İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR