ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Balyalı hububat sapı ve kuru ot yükleme taşıma ve istifleme hizmeti alınacaktır

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01138847
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ŞEHİR GAZETESİ 27.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/90342
İşin Yapılacağı Yer
:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye / ESKİŞEHİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü - Mahmudiye/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TIGEM)
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BALYALI HUBUBAT SAPI VE KURU OT YÜKLEME, TAŞIMA VE İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

Balyalı Hububat Sapı ve Kuru Ot Yükleme, Taşıma ve İstifleme hizmet alımı TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/90342
1-İdarenin

a) Adresi :Işıklar Mahallesi Eskişehir yolu Üzeri Mahmudiye/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası :0 222 611 30 10 – 0 222 611 30 77
c) Elektronik Posta Adresi :anadolu.tic@tigem.gov.tr
2-İhale konusu hizmetin
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Balyalı Hububat Sapı ve Kuru Ot Yükleme, Taşıma ve istifleme Hizmet Alımı
b) Miktarı ve türü: İşin miktarı aşağıya çıkartılmıştır.

Sıra
No:
Yapılacak iş ve Taşıma Mevkii Ortalama Taşıma mesafesi
Gidiş + Dönüş (km)
İş Miktarı (ton)
1 Balyalı Hububat Sapı Yükleme Taşıma ve istifleme
(Nakliye Güzergahı: Esenbel Mevki – Sığırcılık Tesisleri)
76 2.150
2 Balyalı Hububat Sapı Yükleme Taşıma ve istifleme
(Nakliye Güzergahı: Merkez Araziler - Sığırcılık veya Atçılık Tesisleri)
12 975
3 Balyalı Yonca, Hasıl Fiğ Otu Yükleme Taşıma ve istifleme (Nakliye Güzergahı: Esenbel Mevki - Sığırcılık Tesisleri) 76 1.850
4 Balyalı Yonca, Hasıl Fiğ ve Çayır Otu Yükleme Taşıma ve istifleme (Nakliye Güzergahı: Merkez Araziler - Atçılık Tesisleri) 12 3.025
TOPLAM 8.000

b) Yapılacağı yer : Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye / ESKİŞEHİR

c) Süresi : Taahhüdün süresi; 20.04.2020 tarihinde başlayacak olup, 13.11.2020 tarihinde sona erecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü - Mahmudiye/ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 10.03.2020 – 14.00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Belgeler ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgelerin komisyona ibraz edilmesi.
ç) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Servisi Mahmudiye/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü - Mahmudiye/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklifler dikkate alınmaz.
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.


İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR