ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01166294
Şehir : Adana / Yüreğir
Yayınlandığı Gazeteler

BÖLGE 22.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/243578
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerimizde Bulunan Makine Teçhizatlar için ( Konvansiyonel Röntgen ve Film Banyo Cihazı, Yangın Alarm Sistemleri, Jeneratörler, Yazıcı/Tarayıcı/Faks ve Fotokopi Makineleri ve Asansörler ) için Bakım ve Onarım Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 Yüreğir/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerimizde Bulunan Makine Teçhizatlar ( Konvansiyonel Röntgen ve Film Banyo Cihazı, Yangın Alarm Sistemleri, Jeneratörler, Yazıcı/Tarayıcı/Faks ve Fotokopi Makineleri ve Asansörler ) için Bakım ve Onarım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/243578

1-İdarenin

a) Adresi : Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 01230 YÜREĞİR/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3225158622 - 3223441912
c) Elektronik Posta Adresi : asmsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerimizde Bulunan Makine Teçhizatlar için ( Konvansiyonel Röntgen ve Film Banyo Cihazı, Yangın Alarm Sistemleri, Jeneratörler, Yazıcı/Tarayıcı/Faks ve Fotokopi Makineleri ve Asansörler ) için Bakım ve Onarım Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğümüze Bağlı Birimler
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2020, işin bitiş tarihi 30.06.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Adana İl Sağlık Müdürlüğü Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 Yüreğir/ADANA
b) Tarihi ve saati : 08.06.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İHALEDE İSTENİLECEK BELGELER

Sıra No Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı Belge Listesi
1 MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERDE BULUNAN;
RÖNTGEN VE BANYO CİHAZLARININ BAKIM ONARIMI
* Firmaların üretici firmadan veya distribütör firmasından alınmış yetki belgesine sahip olmalıdır veya TS 12426 veya TS 13703 Standartları hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
2 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERDE BULUNAN;
YANGIN ALARM SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM ONARIMI
* Firmanın yangın alarm sistemlerine servis verdiğine dair Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
3 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERDE BULUNAN;
ASANSÖRLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIMI
* Firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, İSO Belgesine sahip olmalıdır. Firma adına onaylanmış SMM ve büro tescil belgesine sahip olmalıdır.
4 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERDE BULUNAN;
YAZICI / TARAYICI / FOTOKOPİ MAK. / FAKS MAK. / KART BASMA MAK.
/ BARKOD OKUYUCU / RENKLİ YAZICI / YAZICI + TARAYICI ( ÇOK FONKSİYONLU)
BAKIM ONARIMI
* Firmanın listede belirtilen marka ve model cihazlardan en az birine ait Adana ilinde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Yetkili Teknik Servis belgesine sahip olmalıdır.
5 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERDE BULUNAN;
JENERATÖRLERİN BAKIM ONARIMI
* Firmanın yetkili servis belgesi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Ayrıca jeneratör senkron eğitim belgesi olmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her kısım için kısma ait konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve/veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü bakım ve onarımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 Yüreğir/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR