DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152207
Şehir : Diyarbakır / Yenişehir
Yayınlandığı Gazeteler

TİGRİS HABER 17.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/129643
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI, BUHAR KAZANLARI-BRÜLÖRLERİ, HİDROFOR ve SİRKÜLASYON POMPALARI, ASANSÖR,MEDİKAL GAZ, KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-DİYARBAKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


6 KALEM MAKİNA TEÇHİZAT (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI, BUHAR KAZANLARI-BRÜLÖRLERİ, HİDROFOR ve SİRKÜLASYON POMPALARI, ASANSÖR,MEDİKAL GAZ, KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİST) PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/129643

1-İdarenin

a) Adresi : HASTANELER CADDESI DAĞKAPI YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122245751 - 4122290147
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@dch.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI, BUHAR KAZANLARI-BRÜLÖRLERİ, HİDROFOR ve SİRKÜLASYON POMPALARI, ASANSÖR,MEDİKAL GAZ, KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hizmet Birimleri
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 17(on yedi) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 02.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
KAZAN BRÜLÜR HİDROFOR VE SİRKÜLASYON POMPALARI PERİYODİK BAKIMI : 1- TEKNİK SERVİS HİZMET VERMEYE HAİZ GÜNCEL TARİHLİ YETKİLİ SERVIS BELGESİ VE / VEYA TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ( ( TS 12676- TS 12852 VE TS 12865 ) TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKLAR KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ (UPS) PERİYODİK BAKIMI : 1- TEKNİK SERVİS HİZMET VERMEYE HAİZ GÜNCEL TARİHLİ YETKİLİ SERVIS BELGESİ VE / VEYA TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ( ( TS 12643 ) TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKLAR Hasta (Sedye+Yemek) Asansörü ASANSÖR MONTE EDENİN BÜNYESİNDE KURDUĞU ve/veya SÖZLEŞME İMZALADIĞI HER YETKİLİ SERVİSİN TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ( TS 12255 ) SAHİP OLMASI TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKLAR HİDROFOR ve SİRKÜLASYON POMPALARI İÇİN İSTEKLİ TEKLİF DOSYASINDA TEKNİK SERVİS HİZMETİ VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE BULUNMALIDIR MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM : TEKNİK SERVİS HİZMETİ VERMEYE HAİZ GÜNCEL TARİHLİ YETKİLİ SERVİS BELGESİ VE/VEYA TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ( TS 12426 ) TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKLAR KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SESTEMLERİ PERİYODİK BAKIMI : TEKNİK SERVİS HİZMETİ VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ( TS 12540 ) TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKLAR

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Teklif veren istekliler teklif ettikleri kalemlerle ilgili Resmi kurumlarda veya özel sektörde yapılan ( Makine techizat ) peryodik bakım hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Uzm.Dr.İzzettin TOKTAŞ
Başhekim

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR