BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/16758
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 YILI 8 KISIM (10 Kalem) KALİBRASYON, VALİDASYON, DEMİRBAŞ CİHAZLAR VE YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIM ONARIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ MİMAR SİNAN MAH. EMNİYET CAD. NO:1/2 YILDIRIM/BURSA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ MİMAR SİNAN MAH. EMNİYET CAD. NO:1/2 YILDIRIM/BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-BURSA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2020 YILI 8 KISIM (10 Kalem) KALİBRASYON, VALİDASYON, DEMİRBAŞ CİHAZLAR VE YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIM ONARIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/16758

1-İdarenin

a) Adresi : MIMAR SINAN MAH. EMNIYET CAD. 1/2 16310 YILDIRIM YILDIRIM/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2243668560 - 2243668139
c) Elektronik Posta Adresi : bursaadsmmerkezisatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 YILI 8 KISIM (10 Kalem) KALİBRASYON, VALİDASYON, DEMİRBAŞ CİHAZLAR VE YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIM ONARIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ MİMAR SİNAN MAH. EMNİYET CAD. NO:1/2 YILDIRIM/BURSA
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ MİMAR SİNAN MAH. EMNİYET CAD. NO:1/2 YILDIRIM/BURSA
b) Tarihi ve saati : 29.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1. Kısım Yangın Söndürme Tüpleri için teklif verecek istekliler; a) Firmanın ürünleri TS 862-EN 3 Belgeli ? İmalat Yeterlilik Belgeli olmalı, b)Bursa TSE Bölge Müdürlüğü?nden alınan Hizmet Yeri Yeterlilik (TS 11827 kapsamlı) belgesini (en son tarihli), c)Ticaret ve Sanayi Bursa İl Müdürlüğü?nden alınmış olan ve en son tarihli belgelerini ( Yangın Söndürücüler Dolum, Bakım ve Hidrostatik Test Belgesi ? Kuru Tozlu Karbondioksitli, Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene Deney ve Bakım Yeterlilik Belgesi ? TS 1519 ve TS 11169 standart kapsamındaki tüpler için Garanti Belgesi - Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi) d)Şartnamede adı geçen TSE numaraları norm ve standartlarına uygunluğu TSE? ce onaylanmış belgenin aslı veya TSE? den onaylı fotokopisi olacaktır. (en son tarihli) e)Ürün Belgesini (ürünün markası ile kullandığı toza ait sertifikasını) 2. Kısım Kalibrasyon için teklif verecek istekliler; a) TS-EN-ISO/IEC 17025:2017 Standardı?ndan ISO 17025 kriterlerine göre TÜRKAK kurumu tarafından verilmiş, adı geçen kurumca izlenebilirliği olan, geçerli tarihli akreditasyon sertifikası olmalı ve belge kapsamında ulusal ve/veya uluslar arası standartlara göre biyomedikal cihazların elektriksel güvenlik ve fonksiyon testlerini sunduğu yer almalı ve bu ifade söz konusu belgede açıkça yazmalıdır. b)TS-EN-ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalı. Kapsamında biyomedikal cihazların test ve/veya kalibrasyonlarını yapıyor olmalı bu ifade söz konusu belgede açıkça yazmalıdır. 3. Kısım Validasyon için teklif verecek istekliler; TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 veya TS ISO/IEC 17020 standardına göre verilmiş akreditasyon belgesine sahip olmalıdır. Temiz oda(clean room) veya temiz alan HVAC alanlarında akreditasyon belgesini, 7. Kısım Yangın Algılama ve İhbar Sistemi ile Yangın Söndürme Sistemi için teklif vericek istekliler; yangınyönetmelik esasları doğrultusunda TS- EN54 standartları kapsamında yangın algılama sistemi bakım esaslarını kapsayan TS- 12849 standartlarına sahip olacaktır. İstekliler bu belgeleri teklif ile birlikte vermelidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Yangın Söndürme Tüplerinin Bakımı ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
2.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Kalibrasyon İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
3.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü HVAC Sistemi/ Temiz Hava Validasyonu İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Telefon Santrali Bakım ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Isıtma ve Hidrofor Sistemi Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
6.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Kamera ve Kayıt Sistemi Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
7.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Yangın Algılama ve İhbar Sistemi ile Yangın Söndürme Sistemi Bakım ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
8.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Otomatik Kapılar Bakımı ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR