BURSA ORHANELİ DEVLET HASTANESİ

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

BURSA ORHANELİ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114966
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAYAT 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/721899
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 Yılı 16 Kalem Teknik Cihaz ve 253 Adet Tıbbi Cihazın Periyodik Bakım, ve Onarımı Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Orhaneli Devlet Hastanesi Konferans Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -ORHANELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020 Yılı 11 Aylık Tıbbi ve Teknik Cihazlar Bakım Onarım Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/721899

1-İdarenin

a) Adresi : Karabekirpaşa Mah. Linyit Sok. No:1 16980 ORHANELİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2248171033 - 2248171352
c) Elektronik Posta Adresi : orhanelisatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 Yılı 16 Kalem Teknik Cihaz ve 253 Adet Tıbbi Cihazın Periyodik Bakım, ve Onarımı Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Orhaneli Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Orhaneli Devlet Hastanesi Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati : 22.01.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1. Kısım Teknik Cihazlar için teklif veren istekliler;
Hizmet sunucusu yetkilileri benzer tip Soğutma Grubu Cihazlarının İşletme ve Bakımı Konusunda Eğitim aldığına dair Sertifikasını veya yetkili servis belgesini ihale dosyasında bulundurmalıdır.
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ( Söz konusu belgenin kapsamı TS 12850 olacaktır.) ihale dosyasında sunmalıdır.
Hizmet sunucu yetkilileri Klima Santralleri ve Fan-coil Cihazlarının İşletme ve Bakımı konusunda eğitim aldığına dair Sertifikasını veya yetkili servis belgesini ihale dosyasında bulundurmalıdır.
Yüklenici Firma Medikal Gaz Sistemleri, Vidalı Basınçlı Hava Kompresörleri Vakum Pompaları Yetki Belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır.
2. Kısım Tıbbi Cihazlar için teklif veren istekliler;
Yüklenici Firma ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
Yüklenici Firma ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
Yüklenici Firma Anestezi Cihazları, Ventilatör Cihazları ve Hastabaşı Monitör Cihazları konusunda üretici veya distiribiratör firmadan alınmış eğitim belgelerini ve personelinin en az 3 ay öncesinden firmasında çalıştığına dair SGK belgesini dosyasında sunacaktır.
Yüklenici Firma ÜTS Sistemine kayıtlı olmalıdır ve Firma kayıt numarasını ihale dosyasında sunmalıdır
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Teklif verilen kısımlar ile ilgili Kamu ve / veya Özel Sektörde yapılmış işlere ilişkin her türlü bakım ve onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orhaneli Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR