TUZLA DEVLET HASTANESİ

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

TUZLA DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091173
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

AYRINTILI HABER 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/606871
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Teknik Servis Birimi 12 Aylık Bakım Onarım Hizmet Alımı (18 Kısım) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tuzla Devlet Hastanesi İçmeler Mah. Piri Reis Cad. No:74 Tuzla/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKNİK SERVİS BİRİMİ 12 AYLIK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

DEVLET HASTANESİ -TUZLA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Teknik Servis Birimi 12 Aylık Bakım Onarım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/606871

1-İdarenin

a) Adresi : İÇMELER MH. PİRİ REİS CAD. NO: 74 34940 İÇMELER TUZLA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164940955 - 2164940959
c) Elektronik Posta Adresi : tuzlasatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Servis Birimi 12 Aylık Bakım Onarım Hizmet Alımı (18 Kısım)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tuzla Devlet Hastanesi İçmeler Mah. Piri Reis Cad. No:74 Tuzla/İstanbul
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tuzla Devlet Hastanesi İçmeler Mah. Piri Reis Cad. No:74 Tuzla/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 18.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1.Kısım olan Asansörlerin bakımına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin, TSE den alınmış Hizmet Yeterlilik belgesi olması, Çalıştırdıkları mühendisler için kendi firmaları adına çıkartılmış Serbest Mühendislik Belgesi ile Büro Tescil Belgesi,
3. Kısım olan IT (İzolasyon) Panolarının bakımına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin TSE den alınmış Hizmet Yeterlilik belgesi veya Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve bünyesinde elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi veya işin uzmanı teknik elaman çalıştırdığına dair belge,
5.Kısım Telefon Santrallerinin bakımına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin yetki belgesi ve TSE yeterlilik belgesi,
6.Kısım UPS lerin bakımına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin söz konusu cihazlar için, TSE den alınmış Hizmet Yeterlilik veya Ticaret Bakanlığının Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,
7.Kısım Jeneratörlerin bakımına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin TSE den alınmış Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Ticaret Bakanlığının Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,
8. Kısım Trafo Bakımlarına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin bünyesinde EMO onaylı elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi çalıştırdığına dair belge, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
9. Kısım Klima Santrallerinin bakımına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin TSE den alınmış Hizmet Yeterlilik veya Ticaret Bakanlığının Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,
10. Kısım Su Arıtma Sistemleri Bakımlarına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin TSE den alınmış Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
11. Kısım Pnömatik Tüp Taşıma Sistemleri Bakımlarına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin pnömatik sistemlerine servis vermeye yetkili olduğuna dair Hizmet Yeterlilik Belgesini sunmalıdır
12. Kısım Kompanzasyon Panolarının bakımına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin TSE den alınmış Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi ve bünyesinde EMO onaylı elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi çalıştırdığına dair belge,
13. Kısım Güvenlik Kamera Sistemlerinin bakımına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, İSO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalı
14. Kısım Sıcak Su Kalorifer Kazanı bakımına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
15. Kısım Chiller Soğutma Sistemi bakımına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin TSE den alınmış Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
16. Kısım Mekanik Otomasyon Sisteminin bakımına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin TSE den alınmış Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
17. Kısım Hemşire Çağrı Sistemi bakımına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin TSE den alınmış Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
18. Kısım Merkezi Oksijen Sistemi bakımına teklif verecek olan istekli veya isteklilerin TSE den alınmış TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
Yukarı adı geçen belgelerin ihale dosyasında sunulması zorunludur

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu ve Özel Sektöre yapılmış olan her türlü bakım onarım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tuzla Devlet Hastanesi İçmeler Mah. Piri Reis Cad. No:74 Tuzla/İstanbul Satın Alma adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR