HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960868
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HABER 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/104633
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 Yılı 9 Aylık Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme Sistemi ve Cihazlarının Bakım Onarım Servis Hizmetleri İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- HİTİT ÜNİVERSİTESİ EROL OLÇOK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019 Yılı 9 Aylık Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme Sistemi ve Cihazlarının Bakım Onarım Servis Hizmeti Alımı İşihizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/104633

1-İdarenin

a) Adresi : Çepni Mahallesi İnönü Caddesi No:176 19200 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642193000 - 3642193051
c) Elektronik Posta Adresi : corumdh7@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019 Yılı 9 Aylık Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme Sistemi ve Cihazlarının Bakım Onarım Servis Hizmetleri İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati : 27.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
a) İstekliler Soğutma Grubu Cihazlarının İşletme ve Bakım Konusunda Eğitim Sertifikasına sahip olacaktır. Bu Sertifika teklifle birlikte sunulacaktır. b) İhaleye katılacak istekliler bakım onarım yapılacak olan makine, sistem ve cihazların üreticisi ise üretici olduğunu gösterir Sanayi Sicil Belgesini, Türkiye temsilcisi ise temsilci olduğunu gösterir Yetki Yazısını ve Belgelerini veya imalatçının ya da Türkiye mümessilinin vermiş olduğu Yetkili Servis Belgesini, hiç birine sahip değilse ihale konusu benzer ürünler hakkında eğitim aldığına dair sertifikayı ya da benzer bir hizmet alımı işini yapmış olduğunu gösterir (benzer işe ait iş deneyim belgesini) ihale dosyasında sunacaktır. c)İstekliler TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır. Söz konusu belgenin konusu TS 12850 (Havalandırma ve Klima Sistemleri - Klima Santralleri, Klimalar, Soğutucu Gruplar, Fan-Coiller, Fanlar (Aspiratörler, Vantilatörler), Hava Temizleyici Cihazlar ve Hava Perdeleri v.b.) olacaktır. Güncel tarihli belgelerini teklifle birlikte sunacaklardır. d) İstekliler hizmet konusu iş için alınmış TÜRKAK Logolu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine, OHSAS 180012007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacaktır. Güncel tarihli belgelerini teklifle birlikte sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum veya Özel sektörde gerçekleştirilmiş Isıtma, Havalandırma,İklimlendirme Sistemi ve Cihazlarının bakım-onarım hizmetlerine ilişkin iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Satınalma Birimi / EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İdari Mali İşler Müdürlüğü / Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR