ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942127
Şehir : Adana / Yüreğir
Yayınlandığı Gazeteler

ADANA 5 OCAK 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/44332
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğümüze bağlı birimlerin 13 kısım Makine Teçhizat Bakım Onarım Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yemekhane Salonu Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 Yüreğir/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Makine Teçhizat Bakım Onarımı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/44332

1-İdarenin
a) Adresi :
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 YÜREĞİR/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3225158622 - 3223441912
c) Elektronik Posta Adresi : asmsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :

Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğümüze bağlı birimlerin 13 kısım Makine Teçhizat Bakım Onarım Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğümüze Bağlı Birimler
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yemekhane Salonu Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 Yüreğir/ADANA
b) Tarihi ve saati : 04.03.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1. Kısım:Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi Makinesi, Faks Makinesi, Kart Basma Makinesi, Barkod Okuyucu, Renkli Yazıcı, Yazıcı + Tarayıcı Bakım Onarımı için: Listede belirtilen marka ve model cihazlardan en az birine ait Adana ilinde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Yetkili Teknik Servis belgesine sahip olması gerekmektedir.
2. Kısım: Röntgen ve Banyo Cihazlarının Bakım Onarımı İçin: Firmanın üretici firmadan veya Türkiye distribütör firmasından alınmış yetki belgesine sahip olmalı veya Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
3. Kısım: Dijital Röntgen Cihazlarının Bakım Onarımı İçin: Firmanın üretici firmadan veya Türkiye distribütör firmasından alınmış yetki belgesine sahip olmalı veya Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
4. Kısım: Elektrik Trafo ve OG Hücreleri Bakım Onarımı için: * TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir.
6.Kısım: Telefon Santrallerinin Bakım Onarımı için: * * İstekli firmanın, yetkili servis belgesi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olduklarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
7.Kısım: Jenaratörlerin Bakım Onarımı İçin: * İstekli firmanın, yetkili servis belgesi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olduklarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca jeneratör senkron eğitim belgesi olacaktır.
8. Kısım: Yangın Alarm Sistemleri Bakım Onarımı: * Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
11. Kısım: Kameraların Bakım Onarımı için: Firmalar üretici firmadan veya Türkiye distribütör firmasından alınmış yetki belgesine sahip olmalı veya Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
12. Kısım: Asansörlerin Bakım Onarımı İçin: * TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
13. Kısım: Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Bakım Onarımı İçin: * TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her kısım için kısma ait konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve/veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü bakım ve onarımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı Hesabı -Ziraat Bankası Stad Şubesi neznindeki TR780001001231380704445001 İBAN Nolu hesabına Doküman bedelini yatırarak Makbuz mukabilinde Satınalma Biriminden alınabilir. İhaleye katılmak isteyen firmaların idareden döküman satınalabilmesi için ilk önce EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR