DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926086
Şehir : Kocaeli / Darıca
Yayınlandığı Gazeteler

KULİS HABER 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/2094
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
24 Aylık Makine Teçhizat Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi F.Çakmak Mh.Dr.Zeki Acar Cad.No:62 DARICA-KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-DARICA FARABİSAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

24 AYLIK MAKİNE TEÇHİZAT TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/2094

1-İdarenin

a) Adresi : FEVZI ÇAKMAK MAH. DR.ZEKI ACAR CAD. 62 41700 DARICA/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2626564344 - 2626564348
c) Elektronik Posta Adresi : daricadh_ihale@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 Aylık Makine Teçhizat Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi F.Çakmak Mh.Dr.Zeki Acar Cad.No:62 DARICA-KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 31.01.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Şartnamede belirtilen cihaz ve sistemlerin periyodik bakım ve arıza onarımı için aşağıdaki yeterliliklerden birini sağlayan firmalar bakım-onarım hizmeti verebilecektir. 1,2,4,7,8,9,12,13,16,17,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,46,47,51,53.Kısımlar: • Üretici, yetkili servis veya ilgili cihazlara ait (marka şartı aranmaksızın) TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip firmalar 5,6,10,11,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,41,42,44,45.Kısımlar: • Üretici, yetkili servis veya mevcut markalı ürünlerimizi kapsayan TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip firmalar 50.Kısım: • Üretici, yetkili servis veya mevcut markalı ürünlerimizi kapsayan TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip firmalar 49.Kısım: • İş bitirme belgesi ile referans gösterebilen firmalar Şartnamede belirtilen sistemlerin periyodik bakım ve arıza onarımları için aşağıdaki yeterlilikleri sağlayan firmalar bakım-onarım hizmeti verebilecektir. 3.Kısım: • Firma, cihaz üreticisi veya yetkili distribütörü tarafından ilgili cihazın bakım ve onarımında yetkilendirildiğini belgeleyecektir. Yetkili teknik servis belgesi olmalıdır. • TSE hizmet yeterlilik belgesi; TS 12426 yetkili servisler – tıbbi cihazlar için kurallar standardına uygun hizmet veren ve yukarıda belirtilen mevcut markalı diyaliz cihazları için olmalıdır. 14.Kısım: • Bakım-Onarım işini üstlenecek olan firma TSE 12426 Hizmet yeterlilik belgesine (YTS - TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KURALLAR STANDARDI) sahip olmalıdır. • Bakım-Onarım işini üstlenecek olan firma üretici tarafından yetkilendirilmiş yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır. • Bakım - Onarım işini üstlenecek olan firma ‘’Tıbbi su arıtma sistemlerinin bakım onarımı’’ ile ilgili konu başlığını içeren ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi sertifikasına sahip olmalıdır. • Bakım Onarım işinde kullanılan ölçü aletleri listesi ve kalibrasyon sertifikaları teklif dosyasında bulunmalıdır. Bu sertifikaların bir nüshası sözleşmenin imzalanmasından sonra ilgili birime de teslim edilecektir. 52.Kısım: Basınçlı kapların hidrostatik basınç testleri 22.01.2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılacaktır. Bu testler yapılırken TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uyulacak, basınç testleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişiler bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmayacaktır. Teklif veren firma, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olmalıdır. • Teknik şartname Yüklenici Firmada Aranacak Yeterlilik Belgeleri maddelerinde belirtilen personel çalıştırıldığına dair belgeler (eğitim belgeleri, sertifikalar, vb.) sözleşme imzalanmasının ardından işe başlanılmadan önce Yüklenici tarafından İdareye sunulur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Makine teçhizat, tıbbi cihaz bakım onarım hizmetleri, kalibrasyon,test hizmetleri ayrı ayrı veya birlikte iş deneyim olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi F.Çakmak Mh.Dr.Zeki Acar Cad.No:62 DARICA-KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR