GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00921484
Şehir : Bursa / Gürsu
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 28.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/683428
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15 KISIM BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ (Zafer Mah.Mehmet Müezzinoğlu Cad.No:50 Gürsu BURSA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI 15 KISIM BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI
DEVLET HASTANESİ- CÜNEYT YILDIZ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 YILI 15 KISIM BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/683428

1-İdarenin

a) Adresi : ZAFER MAH. MEHMET MÜEZZİNOĞLU CADDESİ NO:50 16580 GÜRSU/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2243711554 - 2243710536
c) Elektronik Posta Adresi : emrullah.korkmaz@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 KISIM BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 340(üç yüz kırk) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ (Zafer Mah.Mehmet Müezzinoğlu Cad.No:50 Gürsu BURSA)
b) Tarihi ve saati : 11.01.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER:
1-Yedek Parça Fiyat Listesini,
2.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER:
1-YG Tesislerinde İşletme Sorumluğu Belgesini, 2-1kV üstü ve 1 kV Altı Elektrik Serbest Müşavir Müşavir Mühendis (SSM) belgesini,
3-Manevra yapacak personel listesini, 4-EKAT belgesini 5-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini,
3.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER:
1- Hizmet Yeterlilik Belgesini,
4.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER:
1- Hizmet Yeterlilik Belgesini,
5.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER:
1-YG Tesislerinde İşletme Sorumluğu Belgesini, 2-1kV üstü ve 1 kV Altı Elektrik Serbest Müşavir Müşavir Mühendis (SSM) belgesini,
3-Yüklenici çalıştıracağı Elektrik Mühendisinin diplomasının bir örneğini ve EMO' ya kayıtlı olduğunu gösterir belgesini, 4-EKAT belgesini,
6.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER:
1- TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
2-Yüklenici çalıştıracağı personele ait eğitim durumunu gösterir belgelerini,
7.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER:
1- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini,
8.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER:
1-Yetki Belgesini, 2-Yüklenici çalıştıracağı personele ait eğitim durumunu gösterir belgelerini, 3-Yedek Parça Fiyat Listesini,
9.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER:
1- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini veya T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdan alınmış Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
2-Yüklenici çalıştıracağı personele ait eğitim durumunu gösterir belgelerini, 3-Yedek Parça Fiyat Listesini,
11.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER:
1-Yedek Parça Fiyat Listesini, 2-Hizmet Yeterlilik Belgesini, 3-Yetki Belgesi, 4-Yüklenici çalıştıracağı personele ait eğitim durumunu gösterir belgelerini,
12.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER:
1- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini
13.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER:
1- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini
14.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER:
1- TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini 2-Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış OTİM belgesini, 3-Soğutma Grubu Cihazlarının İşletme ve Bakımı Konusunda Eğitim Sertifikasını,
15.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER:
1-Yüklenici çalıştıracağı personele ait eğitim durumunu gösterir belgelerini, 2-Yetki Belgesini

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Soğutma Grubu (Chiller) Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
2.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Trafo, Paratoner Bakımı ve Topraklama Ölçümü Bakım Onarımı İşletme Sorumluluğu İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
3.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Otomatik Kapı ve Kartlı Geçiş Sistemi Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Kamera Bakımı ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Kompanzasyon Sistemi Bakımı ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
6.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan İzolasyon Panoları ve Ameliyathane Panelleri Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
7.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Çamaşırhane Cihazları ve Morg Ünitesi Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
8.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Telefon Santrali Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
9.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde Medikal Gaz Sistemleri Bakım ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
10.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Klima ve Fan Bakım Onarmı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
11.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) Bakımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
12.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Yangın Algılama Sistemi Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
13.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Yangın Pompa İstasyonu ve Sulu Yangın Söndürme Sistemi Bakım ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
14.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Otomasyon Sistemi Bakımı ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
15.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Röntgen Cihazı Bakımı ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ (Zafer Mah. Mehmet Müezzinoğlu Cad. No:50 Gürsu BURSA) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR