BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bakım ve onarım hizmeti alımı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925052
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 06.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/687817
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
63 Chiller Soğutma Grupları ve Klima Santrali, 74 Doğalgaz ve Kombi, 13 Jeneratör, 14 Kompanzasyon, 21 Trafo, 26 Yerli Asansör, 4 Otis Asansör, 5 Schindler Asansör, 7492 Yangın Algılama Ve İhbar Sistemi, 2376 VRV ve Split Klima, 11 Su Arıtma Tesisi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Boğaziçi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kuzey Kampüs B Kapı Rumeli Hisarüstü/Beşiktaş/ İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kampüslerindeki Arıtma, Brülör, Chiller Soğutma Gurupları, Jeneratörler, VRV Klimalar, Kompanzasyonlar, Asansörler, Trafolar, Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri bakımlarının yapılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/687817

1-İdarenin

a) Adresi : Cevdetpasa cad. 34342 Bebek BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123594450 - 2122637307
c) Elektronik Posta Adresi : yapiisleri@boun.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 63 Chiller Soğutma Grupları ve Klima Santrali, 74 Doğalgaz ve Kombi, 13 Jeneratör, 14 Kompanzasyon, 21 Trafo, 26 Yerli Asansör, 4 Otis Asansör, 5 Schindler Asansör, 7492 Yangın Algılama Ve İhbar Sistemi, 2376 VRV ve Split Klima, 11 Su Arıtma Tesisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Boğaziçi Üniversitesi Güney, Kuzey, Kandilli, Kilyos Hisar ve Uçaksavar Kampüsleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Boğaziçi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kuzey Kampüs B Kapı Rumeli Hisarüstü/Beşiktaş/ İstanbul
b) Tarihi ve saati : 29.01.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
OTİS ASANSÖRLER için teklif veren istekliler OTİS yetkili servis belgesi sunmak zorundadır.
SCHİNDLER ASANSÖRLER için teklif veren istekliler SCHİNDLER yetkili servis belgesi sunmak zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

1. CHİLLER SOĞUTMA GRUPLARI VE KLİMA SANTRALLERİ için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü CHİLLER SOĞUTMA GRUPLARI VE KLİMA SANTRALLERİNE AİT BAKIM VE ONARIM hizmetleri benzer iş olarak kabul edilir.
2. DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ BAKIM VE ONARIM hizmetleri benzer iş olarak kabul edilir.
3. JENERATÖRLER için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü JENERATÖRLERE AİT BAKIM VE ONARIM hizmetleri benzer iş olarak kabul edilir.
4. KOMPANZASYONLAR için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü KOMPANZASYON SİSTEMİ BAKIM VE ONARIM hizmetleri benzer iş olarak kabul edilir.
5. TRAFOLAR için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü TRAFO BAKIM VE ONARIM hizmetleri benzer iş olarak kabul edilir.
6. YERLİ ASANSÖRLER için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü YERLİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM hizmetleri benzer iş olarak kabul edilir.
7. OTİS ASANSÖRLER için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü OTİS ASANSÖR BAKIM VE ONARIM hizmetleri benzer iş olarak kabul edilir.
8. SCHİNDLER ASANSÖRLER için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü SCHİNDLER ASANSÖR BAKIM VE ONARIM hizmetleri benzer iş olarak kabul edilir.
9. . YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü ALGILAMA VE İHBAR SANTRALLERİ/HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIM hizmetleri benzer iş olarak kabul edilir.
10. VRV VE SPLİT KLİMALAR için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü VRV VE SPLİT KLİMALAR BAKIM VE ONARIM hizmetleri benzer iş olarak kabul edilir.
11. SU ARITMA TESİSLERİ için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü SU ARITMA TESİSLERİNE AİT BAKIM VE ONARIM hizmetleri benzer iş olarak kabul edilir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Boğaziçi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kuzey Kampüs B Kapı Rumeli Hisarüstü/Beşiktaş/ İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Boğaziçi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kuzey Kampüs B Kapı Rumeli Hisarüstü/Beşiktaş/ İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR