TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK

Bakım ve destek hizmeti alınacaktır

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129150
Şehir : İstanbul / Ümraniye
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 09.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/55184
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fortinet Güvenlik Duvarı ve İleri Tehdit Önleme Sistemleri Lisans Güncelleme, Bakım ve Destek Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü 5. Kat Ağrı Toplantı Salonu Saray Mah. A. Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FORTİNET GÜVENLİK DUVARI VE İLERİ TEHDİT ÖNLEME SİSTEMLERİ LİSANS GÜNCELLEME, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIMI


TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.


Fortinet Güvenlik Duvarı ve İleri Tehdit Önleme Sistemleri Lisans Güncelleme, Bakım ve Destek Hizmeti Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/55184

1-İdarenin

a) Adresi : Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. NO: 19 34768 Ümraniye/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0 216 666 55 00 - 0 216 666 58 85
c) Elektronik Posta Adresi : info@eximbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fortinet Güvenlik Duvarı ve İleri Tehdit Önleme Sistemleri Lisans Güncelleme, Bakım ve Destek Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü/Saray Mah. A. Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1105(bin yüz beş) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü 5. Kat Ağrı Toplantı Salonu Saray Mah. A. Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 11.03.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, üretici veya Türkiye distribütöründen alınmış ürünü satmaya ve teknik destek vermeye yetkili olduklarına dair belgeyi teklifleri ile birlikte sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Fortinet Güvenlik Duvarı ve İleri Tehdit Önleme Sistemleri, Fortigate, Email Gateway- Fortimail ve Forti-Sandbox bakım ve destek hizmetleri müştereken benzer iş olarak kabul edilebilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Saray Mah. A. Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR