ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Bakım patikaları ve ağaçların işaretlenmesi hizmeti alınacaktır

ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961613
Şehir : Ordu
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU TRİBÜN 12.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/113501
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.055,0 Ha. gençlik bakımı, meşçere bakımı ve sıklık bakımı (ayıklama) ile aralama (ferahlandırma) uygulanacak sahalarda bakım patikaları ve ağaçların işaretlenmesine ilişkin her türlü çalışmaların ve işlerin (danışmanlık hizmetlerinin) yapılmasıdır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu Orman İşletme Müdürlüğü (Müdür Yardımcısı Odası veya Toplantı Salonu) Eskipazar Mah. Fidanlık Cad. No: 9 Altınordu - ORDU
İhale Usulü
:
4734 KİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GENÇLİK BAKIMI, MEŞÇERE BAKIMI VE SIKLIK BAKIMI (AYIKLAMA) İLE ARALAMA (FERAHLANDIRMA) UYGULANACAK SAHALARDA BAKIM PATİKALARI VE AĞAÇLARIN İŞARETLENMESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2019 yılında Silvikültür Programı dâhilinde Gençlik Bakımı, Meşçere Bakımı ve Sıklık Bakımı (Ayıklama) ile Aralama (Ferahlandırma) uygulanacak sahalarda Bakım Patikaları ve Ağaçların İşaretlenmesi Danışmanlık Hizmetleri Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2019 / 113501
1- İdarenin:
a) Adresi: Ordu Orman İşletme Müdürlüğü Eskipazar Mahallesi Fidanlık Caddesi No: 9 52200 Altınordu/ORDU
b) Telefon ve Faks Numarası: +90 452 237 02 26 (Santral) - +90 452 237 02 25 (Muhasebe Servisi)
c) Elektronik Posta Adresi: mehmetalideniz@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale Konusu Hizmetin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı: 1.055,0 Ha. gençlik bakımı, meşçere bakımı ve sıklık bakımı (ayıklama) ile aralama (ferahlandırma) uygulanacak sahalarda bakım patikaları ve ağaçların işaretlenmesine ilişkin her türlü çalışmaların ve işlerin (danışmanlık hizmetlerinin) yapılmasıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer: Ordu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Ordu, Perşembe, Ulubey, Gürgentepe, Gölköy ve Dibektaşı Orman İşletme Şefliklerinin denetimi altında bulunan gençlik bakımı, meşçere bakımı ve sıklık bakımı (ayıklama) ile aralama (ferahlandırma) uygulanacak sahalarında yapılacaktır.
c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 8 (sekiz) aydır.
3- İhalenin:
a) Yapılacağı Yer: Ordu Orman İşletme Müdürlüğü (Müdür Yardımcısı Odası veya Toplantı Salonu) Eskipazar Mah. Fidanlık Cad. No: 9 Altınordu - ORDU
b) Tarihi ve Saati: 19.03.2019 - Salı günü, Saat: 14:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler: İhale konusu işin; 29.06.2006 tarihinde kabul edilip, 08.07.2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması ve aynı Kanunun 5 inci maddesine göre de Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi ünvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak yürürlüğe konulan ve de 08.04.2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları ve de Orman Mühendisleri Odasından tescilli olan Serbest / Serbest Yeminli Ormancılık Bürolarının ile Serbest / Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmesi, bu yasal zorunluluklara göre isteklilerin;
a) İhalenin ilk ilan tarihinden sonra Orman Mühendisleri Odasından ihale konusu iş için alınmış, “ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler”in karşılığı olan ve düzenlenme tarihinde büro veya şirketin faal olduğunu gösteren ve de 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen "Serbest Ormancılık / Orman Ürünleri / Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”nin aslını ve de bu belgeye konu meslek mensuplarının bu meslek odasınca düzenlenmiş ve de yıllık vizesi yapılmış "Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi"nin vize cetveliyle birlikte İdareden veya noterden onaylı suretini teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur.
b) İhale üzerine bırakılan serbest ormancılık bürosu veya şirketi sahiplerinin ve ortaklarının her birisi için ayrı ayrı olarak ihale konusu işe ait sözleşme imzalanmadan önce, mesleki faaliyetlerini ihale tarihi itibariyle 5531 sayılı Kanuna göre sürdürdüklerini kanıtlayan, Orman Mühendisleri odasından ihale konusu iş için alınmış, 5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularına ait ihaleli işler için düzenlenen “Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi”nin aslını İdareye vermeleri zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve de ihale konusu iş veya ihale konusu işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikte olan ve de Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen danışmanlık hizmet sunucuları tarafından orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi ünvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisi dahilindeki mesleki faaliyet konuları kapsamında gerçekleştirilen her türlü orman bakımı işlerine ilişkin danışmanlık hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ordu Orman İşletme Müdürlüğü (İhale Servisi) Eskipazar Mah. Fidanlık Cad. No: 9 Kat: 2 Altınordu - ORDU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu Orman İşletme Müdürlüğü (İhale Servisi) Eskipazar Mah. Fidanlık Cad. No: 9 Kat: 2 Altınordu - ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR