ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bakım onarım hizmeti alınacaktır

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00862675
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/429746
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 (Üç) Kısım 6 (Altı) Kalem, toplamda 271 (İkiYüzYetmişBir) Adet Aracın Bakım ve Onarım Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ankara Merkez İlçelerinde Yer Alan Yetkili Servis Merkezleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı Giriş kat 3 Nolu Oda
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TESİSLER VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Lastik Tekerlekli Motorlu Taşıtların Yedek Parça ve İşçilik Dahil Bakım ve Onarımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/429746

1-İdarenin

a) Adresi : Anafartalar Mahallesi Kazım Karabekir Cd. No:70 06050 Ulus Altındağ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3126161239 - 3123126929
c) Elektronik Posta Adresi : ehsan.ayten@aski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 (Üç) Kısım 6 (Altı) Kalem, toplamda 271 (İkiYüzYetmişBir) Adet Aracın Bakım ve Onarım Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ankara Merkez İlçelerinde Yer Alan Yetkili Servis Merkezleri
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(üç yüz altmış beş) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı Giriş kat 3 Nolu Oda
b) Tarihi ve saati : 09.10.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Teklif veren isteklinin, teklif verdiği marka taşıtların yedek parçalarını satmaya ve bunların bakım onarımlarını yapmaya yönelik "Yetkili Servis" olduğuna dair belgesini Teklif Zarfı içerisinde sunması zorunludur.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İsteklinin, araçların üreticisi veya distribütör tarafından belirlenmiş/yetkilendirilmiş yetkili servis olduğunu gösteren yetki belgesi ile firma adına düzenlenmiş ve geçerliliği devam eden hizmet yeterlilik belgesini(TS 12047 yetkili servisler- motorlu araçlar için kurallar standardına uygun) Teklif Zarfı içerisinde sunması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektöre yapılan;
I. Kısım için Ford Marka Ağır Ticari Araçların Yedek Parça dahil bakım ve onarımı,
II. Kısım için Ford Marka Hafif Ticari Araçların Yedek Parça dahil bakım ve onarımı,
III. Kısım için Volkswagen Marka Araçların Yedek Parça dahil bakım ve onarımı
benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı İkmal Şube Müdürlüğü Satınalma ve Şartname Şefliği Giriş kat 1 Nolu Oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı İkmal Şube Müdürlüğü Satınalma ve Şartname Şefliği Giriş kat 1 Nolu Odaadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR