BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atık toplama ve geri dönüşüm ayrıştırma işi ihale edilecektir

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj Atıklarının Kaynağında ayrı Toplanması, Ayrıştırılması ve Değerlendirilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başiskele Belediyesi Encümeni
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. Başiskele Belediye Başkanlığından :


Başiskele Belediyesi sınırları içinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında ayrı Toplanması, Ayrıştırılması ve Değerlendirilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve devamı gereğince Açık Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.
1) İhalelerin Tarihi ve Saati: 13.12.2019 Cuma Günü –Saat:11:00
2) İhalenin niteliği türü ve miktarı: Ambalaj Atıklarının Kaynağında ayrı Toplanması, Ayrıştırılması ve Değerlendirilmesi işi
3) Muammen bedel : 275.400,00-TL+KDV (24 ay süreli)
Geçici Teminat : %3 oranında 8.262,00-TL
4) İhalelerin Yapılacağı Yer: Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi No:1 İhale Salonu Başiskele/KOCAELİ
5) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve devamına göre Açık Teklif Usulü
6) İhale şartnameleri: Başiskele Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü- İhale Birimi Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi No:1 İhale Salonu Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.
Tel: 0262 3101200
7) Şartname Bedeli: 100,00 -TL.
8) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
1-Dış zarf
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) İkametgâh belgesi ve nüfus kâğıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),
c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)
d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması
J) İhale dökümanı aldığına dair satış evrakı
k) 2872 Sayılı çevre Kanunu gereğince verilen Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma İzni Lisansı aslı veya noter tasdikli sureti.
l) Başiskele Belediyesinde borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu yoktur belgesi.

9) Teklif mektuplarının en geç 13.12.2019 Cuma günü saat 11:00' a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
10) İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resmi harç, sözleşme giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler yükleniciye ait olup, yüklenici tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
11) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.


Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR