POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atık toplama, taşıma ve değerlendirme hizmeti alınacaktır

POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediye sınırları içerisindeki merkez ve yakın kırsal mahallelerde Ambalaj Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polatlı Belediyesi (Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No:63 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TC
POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

S.No İhalenin Konusu İşin Süresi KDV Dahil Yıllık Muhammen Bedel (TL) Şartname Bedeli(TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Belediye sınırları içerisindeki merkez ve yakın kırsal mahallelerde Ambalaj Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İşi 1 YIL 50.000,00 200,00 1.500,00 22.10.2019 15:00


1- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Artırma Usulü ile yukarıda tabloda belirtilen gün ve saatte Polatlı Belediyesi (Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No:63 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
3- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No:63 Polatlı/ANKARA
4- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1-İstekliye ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma konusunda alınmış Tip 3 Tesis özelliklerinde Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

2- Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),

3- Kanuni ikarnetgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmühaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),

4- Şartname satın alındığına dair belge

5- Geçici teminatın ödendiğine dair belge

6- İdareye borcu olmadığına dair belge

7-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

8-Gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname örneği ve/veya imza sirküsü

9- Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,

10-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

11-Ortak girişim ve Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını ihale saatine kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR