AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Atık toplama hizmeti alınacaktır

AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907371
Şehir : Afyonkarahisar
Yayınlandığı Gazeteler

ANA HABER 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETE 3 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/615358
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA VE BERTARAFI HİZMET ALIMI 8.277 Kg Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Dr.H.İ.ÖZSOY Bolvadin Devlet Hastanesi , Çay Devlet Hastanesi , Dinar Devlet Hastanesi , Emirdağ Devlet Hastanesi, İscehisar Devlet Hastanesi , Sandıklı Devlet Hastanesi , Sinanpaşa Devlet Hastanesi , Şuhut Devlet Hastanesi , Halk Sağlığı Laboratuvarı , Bayat Dr.M.T.İlçe Devlet Hastanesi , İhsaniye İlçe Devlet Hastanesi , Sultandağı İlçe Devlet Hastanesi , İl Sağlık Müdürlüğü/Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği , Afyonkarahisar Merkez Toplum Sağlığı Merkezi , Başmakçı İlçe Hastanesi , Çobanlar İlçe Devlet Hastanesi , Çay İlçe Sağlık Müdürlüğü , Sinanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü , Dazkırı İlçe Devlet Hastanesi , Evciler İlçe Devlet Hastanesi , İscehisar Toplum Sağlığı Merkezi , Şuhut Toplum Sağlığı Merkezi , Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü ,
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DERVİŞPAŞA MAHALLESİ DR. MAHMUT HOCA CADDESİ NO:26 AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLİMİZ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI LABORATUVAR VE SAĞLIK TESİSLERİNİN TEHLİKELİ ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI, ARA DEPOLANMASI VE GERİ KAZANIM/BERTARAF EDİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ

AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜİlimiz Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Laboratuvar ve Sağlık Tesislerinin Tehlikeli Atıklarının Toplanması, Taşınması, Ara Depolanması ve Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi Hizmet Alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/615358

1-İdarenin

a) Adresi : DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2724440430 - 2722140834
c) Elektronik Posta Adresi : hsk_dss_afyon@outlook.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA VE BERTARAFI HİZMET ALIMI 8.277 Kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Dr.H.İ.ÖZSOY Bolvadin Devlet Hastanesi , Çay Devlet Hastanesi , Dinar Devlet Hastanesi , Emirdağ Devlet Hastanesi, İscehisar Devlet Hastanesi , Sandıklı Devlet Hastanesi , Sinanpaşa Devlet Hastanesi , Şuhut Devlet Hastanesi , Halk Sağlığı Laboratuvarı , Bayat Dr.M.T.İlçe Devlet Hastanesi , İhsaniye İlçe Devlet Hastanesi , Sultandağı İlçe Devlet Hastanesi , İl Sağlık Müdürlüğü/Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği , Afyonkarahisar Merkez Toplum Sağlığı Merkezi , Başmakçı İlçe Hastanesi , Çobanlar İlçe Devlet Hastanesi , Çay İlçe Sağlık Müdürlüğü , Sinanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü , Dazkırı İlçe Devlet Hastanesi , Evciler İlçe Devlet Hastanesi , İscehisar Toplum Sağlığı Merkezi , Şuhut Toplum Sağlığı Merkezi , Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü ,
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DERVİŞPAŞA MAHALLESİ DR. MAHMUT HOCA CADDESİ NO:26 AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 11.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
a-) Yüklenici firmanın İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı laboratuvar ve sağlık tesislerinin tüm tehlikeli atıkları kapsamında; Çevre Bakanlığından verilmiş olan Ara Depolama Tesisi lisansı ve/veya Geri Kazanım/Bertaraf tesisi lisansına sahip olmalıdır.
b-) Yüklenici firma ara depolama lisansına sahip ise, geri kazanım ve bertaraf merkezleri ile yapmış olduğu sözleşmeleri belgelemeli ve noter onaylı suretlerini ihale dosyasına koymalıdır.
c-) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden tehlikeli atık taşıyan firmalar için lisans belgesi ve taşıma yapılacak her bir araç için alınmış tehlikeli atık taşıma lisans belgesi olmalıdır. Araçlar T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Yetki Belgesi ve TSE Karayolları ile Tehlikeli Atık Taşıma Uygunluk belgesine sahip olmalıdır. T.C. Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip olmalıdır. Araç şoförlerine ait Tehlikeli Madde Taşıma Sertifikası (ADR veya SRC5 Belgesi) bulunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuya sunulan her türlü ,Tehlikeli Atıklarının Ara Depolanması ve/veya Toplanması, Taşınması, Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dervıspasa Mahallesı Dr. Mahmut Hoca Caddesı Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR