TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)

Asansör bakım onarımı yaptırılacaktır

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888125
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İDARİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
İhale Kayıt No
:
2018/544158
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TÜBİTAK Başkanlık Binası, TÜBİTAK Başkanlık Ek Hizmet binası, TÜBİTAK eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ek hizmet binası, OSTİM ek Hizmet binası ve Akay Ek Hizmet binasında bulunan toplam 20 adet insan ve yük asansörünün bakım ve onarımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TÜBİTAK BAŞKANLIĞI- Atatürk Bulvarı No:221, Satınalma Müdürlüğü, 06100 Kavaklıdere/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜBİTAK BAŞKANLIK BİNASI, BAKANLIK, AKAY, OSTİM EK HİZMET BİNALARINDA BULUNAN ASANSÖRLERİN 01/01/2019-31/12/2019 TARİHLERİ ARASINDA BAKIM ONARIM VE ARIZALARININ GİDERİLMESİ
İDARİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

TÜBİTAK Başkanlık Binası, Bakanlık, Akay, Ostim ek hizmet binalarında bulunan asansörlerin 01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında bakım onarım ve arızalarının giderilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/544158

1-İdarenin

a) Adresi

:

ATATÜRK BULVARI 221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

312 298 1459 - 312 4273698

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@tubitak.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

TÜBİTAK Başkanlık Binası, TÜBİTAK Başkanlık Ek Hizmet binası, TÜBİTAK eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ek hizmet binası, OSTİM ek Hizmet binası ve Akay Ek Hizmet binasında bulunan toplam 20 adet insan ve yük asansörünün bakım ve onarımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

TÜBİTAK Başkanlık Binası, TÜBİTAK Bakanlık ek hizmet binası, Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ek hizmet binası, OSTİM deposu, Akay ek hizmet binası.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI- Atatürk Bulvarı No:221, Satınalma Müdürlüğü, 06100 Kavaklıdere/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

21.11.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

a) Osiloskop
b) Yük Ölçme Cihazı
Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
Makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Atatürk Bulvarı No:221, Satınalma Müdürlüğü, 06100 Kavaklıdere / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜBİTAK BAŞKANLIĞI - Atatürk Bulvarı No:221, Satınalma Müdürlüğü, 06100 Kavaklıdere / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR