GENELKURMAY ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI

Asansör bakım-onarım hizmeti alınacaktır

GENELKURMAY ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981077
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Semt-Mahalle : OĞULBEY MAH. / GÖLBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GÜÇLÜ ANADOLU 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/168295
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tümg.D.KARABELEN ve P.Alb.Muzaffer Bükülmez Kışlası Binalarında Bulunan Asansörlerin 1 (Bir) Defa Parçalı Onarım ve 8 (Sekiz) Aylık Periyodik Bakımları Yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Tümg.D.KARABELEN Kışlası Gölbaşı/ANKARA, P.Alb.M.Muzaffer BÜKÜLMEZ Kışlası Etimesgut/ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.04.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gnkur.Öz.Kuv.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Gölbaşı/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

ÖZEL KUV.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Tümg D KARABELEN ve PAlbMuzaffer Bükülmez Kışlası Binalarında Bulunan Asansörlerin Periyodik Bakım ve Onarımının Yaptırılması Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/168295

1-İdarenin

a) Adresi : OGULBEY - 06838 OĞULBEY GÖLBAŞI/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3126152101 - 3126152122
c) Elektronik Posta Adresi : KYILDIRIM@tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tümg.D.KARABELEN ve P.Alb.Muzaffer Bükülmez Kışlası Binalarında Bulunan Asansörlerin 1 (Bir) Defa Parçalı Onarım ve 8 (Sekiz) Aylık Periyodik Bakımları Yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tümg.D.KARABELEN Kışlası Gölbaşı/ANKARA, P.Alb.M.Muzaffer BÜKÜLMEZ Kışlası Etimesgut/ANKARA
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 240(iki yüz kırk) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gnkur.Öz.Kuv.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Gölbaşı/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 22.04.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Döküman Bedelinin Gölbaşı Mal Müdürlüğüne yatırılmasını müteakip makbuz ile Öz.Kuv.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığından alınacaktır. (Satış Esnasında isteklilerin EKAP'a kayıtlı olup olmadığı kontrol edilecektir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gnkur.Öz.Kuv.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Gölbaşı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR