MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Arıtma çamurunun bertarafı hizmeti alınacaktır

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01165072
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 18.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/248288
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 Kısım 21.250 ton Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan Arıtma Çamurlarının Bertarafı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan Arıtma Çamurlarının Bertarafı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/248288

1-İdarenin

a) Adresi : Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2524414421 - 2522124880
c) Elektronik Posta Adresi : info@muski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kısım 21.250 ton Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan Arıtma Çamurlarının Bertarafı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan Arıtma Çamurlarının Bertarafı Tesisleri
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 6(altı) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 11.06.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 1-İstekliler bertaraf alanına ait “19 08 05 (Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar)” kodlu atığı bertaraf etmeye yetkili olduğunu gösteren izin, lisans veya GFB belgelerini ihale sürecinde teklif dosyasında İdareye sunacaktır. İzin ve lisanslar sözleşme süresince geçerliliğini koruyacaktır. 2-İsteklilerin kendilerine ait istenen özelliklerde bertaraf tesisi bulunmaz ise, teklifleriyle birlikte bertaraf işlemini gerçekleştirecekleri bertaraf tesisine ait bilgileri,
bertarafı gerçekleştireceği tesisle aralarında yaptıkları sözleşmeyi veya protokolü ve bertaraf alanına ait “19 08 05 (Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar)” kodlu atığı bertaraf etmeye yetkili olduğunu gösteren izin, lisans veya GFB belgelerini ihale sürecinde teklif dosyasında İdareye sunacaktır. İzin ve lisanslar sözleşme süresince geçerliliğini koruyacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü atık nakli ve bertarafı veya her türlü atık bertarafı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İstekliler, bertaraf tesisinin resmi açık adresini her bir kısım için ayrı ayrı “Teklif Değerlendirme Formunda (Ek-2-2)” belirteceklerdir. İhaleye katılacak olan firmalar, ihale dosyasında teklif ettikleri kalemdeki arıtma çamurlarını bertaraf edecekleri Bertaraf Tesisinin adresini sunmak zorundadır. Belirlenecek olan mesafeler Ek-1’de sunulan Arıtma Tesislerimizden Bertaraf Tesislerine gidiş-dönüş olarak, Google maps üzerinden belirlenecektir. İdare ihtiyaç duyarsa tesise ait koordinatları ve tesise ait uydu fotoğrafını teklif değerlendirme aşamasında isteklilerden talep edebilir. İdare tırların geçişine en uygun rotayı belirleyecektir. En uygun rota belirlenirken, istisnalar dışında, otoyol – duble yol – çift yönlü yol sıralaması takip edilecektir. Aracın tüketeceği yakıt, hedefe varılacak zaman ve aracın boşken ve doluyken hangi güzergahdan gitmesinin uygun olduğu, yüklüyken trafik güvenliği açısından daha düz ve emniyetli istikametlerin belirlenmesi gibi etkenler güzergâh belirlenirken İdare tarafından değerlendirmeye alınacaktır.
GEÇERLİ TEKLİF BİRİM FİYAT = Teklif Birim fiyatı;
Teklif edilen bertaraf tesisinin İdarenin arıtma tesisine uzaklığı gidiş - dönüş 620 km.yi geçmediği durumlarda”; İstekli tarafından teklif edilen 1 ton çamurun bertaraf fiyatı + (İdare tarafından belirlenen km.de tahmini nakliye masrafı katsayısı (0,109) + geçiş ücretleri katsayısı X arıtma tesisine bertaraf tesisinin uzaklığı (km.) arpımının sonucunda elde edilen rakam olacaktır.
ÖRNEK (Mumcular AAT’den sevk edilecek 4.500 ton çamur):
A) İhaleye teklif vermiş olan herhangi bir firma 1 ton arıtma çamuru bertarafı için 50,00 tl fiyat teklifinde bulunduğu öngörülürse ve firma tarafından sunulan Bertaraf Tesisinin Uzaklığına istinaden mesafenin 200 km. olduğu ve yolda 20 Tl otoban geçiş ücreti olduğu varsayılırsa;
50 + (0,109 x 200 x 2) = 50+43,6+0,8 = 94,4 TL olarak hesaplanacaktır. Firmanın geçerli birim fiyat teklifi 1 ton çamur bertarafı için 94,4 TL kabul edilecektir.
B) İkinci firmanın 1 ton arıtma çamuru bertarafı için 40,00 TL fiyat teklifinde bulunduğu ve Bertaraf Tesisinin Uzaklığına istinaden mesafenin 300 km. olduğu ve yolda 20 Tl otoban geçiş ücreti olduğu varsayılırsa;
40 + (0,109 x 300 x 2) = 40+65,4+ 0,8 = 106,2 TL olarak hesaplanacaktır. Firmanın geçerli birim fiyat teklifi 1 ton çamur bertarafı için 106,2 TL kabul edilecektir.
Bu gibi bir durumda Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Geçerli Teklif Birim Fiyatı düşük olan A örneğindeki firma tarafından verilmiş sayılacaktır.
Teklif edilen bertaraf tesisinin İdarenin arıtma tesisine uzaklığı gidiş - dönüş 620 km.yi geçdiği durumlarda; İstekli tarafından teklif edilen 1 ton çamurun bertaraf fiyatı + (İdare tarafından belirlenen km.de tahmini nakliye masrafı katsayısı (0,127) + göcek tüneli geçiş ücreti katsayısı X arıtma tesisine bertaraf tesisinin uzaklığı (km.) arpımının sonucunda elde edilen rakam olacaktır.
ÖRNEK: (Fethiye AAT’den sevk edilecek 5.000 ton çamur):
A) İhaleye teklif vermiş olan herhangi bir firma 1 ton arıtma çamuru bertarafı için 50,00 tl fiyat teklifinde bulunduğu öngörülürse ve firma tarafından sunulan Bertaraf Tesisinin Uzaklığına istinaden mesafenin 320 km. olduğu ve yolda 30 TL tünel geçiş ücreti olduğu varsayılırsa;
50 + (0,127 x 320 x2) + 1,2 = 50 + 81,28 + 1,2 = 132,48 TL olarak hesaplanacaktır. Firmanın geçerli birim fiyat teklifi 1 ton çamur bertarafı için 132,48 TL kabul edilecektir.
B) İkinci firmanın 1 ton arıtma çamuru bertarafı için 40,00 TL fiyat teklifinde bulunduğu ve Bertaraf Tesisinin Uzaklığına istinaden mesafenin 380 km. olduğu yolda 30 TL tünel geçiş ücreti olduğu varsayılırsa;
40 + (0,127 x 380 x 2) = 40+96,52+1,2 = 137,72 TL olarak hesaplanacaktır. Firmanın geçerli birim fiyat teklifi 1 ton çamur bertarafı için 137,72 TL kabul edilecektir. Bu gibi bir durumda Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Geçerli Teklif Birim Fiyatı düşük olan A örneğindeki firma tarafından verilmiş sayılacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR