MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Arazi hazırlığı ve dikenli tel yaptırılacaktır

MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00813676
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA OLAY 31.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/268450
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9,075km Mev.Ser.Yolu Bak.; 1,27Ha YEY Yapımı;                                                                 4,04 Ha YEY Bak.; 21,83Ha Diri Örtü Tem.; 21,83Ha Üçlü                                                                 Riperle Alt Top.İşl.; 74,59Km Gradoni Top.İşl.; 74,59Km                                                                 Terasların Aplikasyonu ve 9,69Km Dikenli Tel İhata İşleri 
İşin Yapılacağı Yer
:
Dibekdağ (A-19) ve Turgutlu Kabaçınar (Yanık) Ağaçlandırma Uygulama Projesi Sahasında
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.06.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 2. Anafartalar Mah. 1502 Sok. No : 17 Şehzadeler-Manisa
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ATM ŞEFLİĞİ DİBEKDAĞ (A-19) VE TURGUTLU KABAÇINAR (YANIK) AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJESİ MAKİNELİ ARAZİ HAZIRLIĞI VE DİKENLİ TEL ÇİT İHATA İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜManisa Orman İşletme Müdürlüğü ATM Şefliği Dibekdağ (A-19) ve Turgutlu Kabaçınar (Yanık) Ağaçlandırma Uygulama Projesi Makineli Arazi Hazırlığı ve Dikenli Tel Çit İhata İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/268450
1-İdarenin
a) Adresi : 1743 sokak No: 29 35530 Aksoy KARŞIYAKA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323695055 - 2323689749
c) Elektronik Posta Adresi : izmirobm@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 9,075km Mev.Ser.Yolu Bak.; 1,27Ha YEY Yapımı;
4,04 Ha YEY Bak.; 21,83Ha Diri Örtü Tem.; 21,83Ha Üçlü
Riperle Alt Top.İşl.; 74,59Km Gradoni Top.İşl.; 74,59Km
Terasların Aplikasyonu ve 9,69Km Dikenli Tel İhata İşleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Dibekdağ (A-19) ve Turgutlu Kabaçınar (Yanık)
Ağaçlandırma Uygulama Projesi Sahasında
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 2. Anafartalar
Mah. 1502 Sok. No : 17 Şehzadeler-Manisa
b) Tarihi ve saati : 25.06.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde yapılmış her türlü ağaçlandırma ve suni tensil makineli arazi hazırlığı işi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Özel Bütçe Saymanlığı, Ziraat Bankası İzmir / Denizbostanlı Şubesi TR40 0001 0009 3404707080-5001 nolu hesabına, döküman bedeli yatırılarak, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, 2. Anafartalar Mah. 1502 Sok. No:17 Şehzadeler/MANİSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Orman İşletme Müdürlüğü - İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR