ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Araştırma laboratuvarı hizmeti alınacaktır

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093358
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019 / 623151
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı Hizmet Alımı İşi (Tür, Miktar, Şartnamede Belirtilmiştir)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Üniversitesi ATASAM Müdürlüğü 25240 Yakutiye / Erzurum
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÖN YETERLİLİK İLANI
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (ATASAM)

" Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı Hizmet Alımı İşi " 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/f maddesi istisnaya istinaden; 6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ekli Esasları 19. Maddesi kapsamında Belli İstekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası: 2019 / 623151
1-İdarenin

a) Adresi: Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Binası 25240 Yakutiye / Erzurum
b) Telefon ve Faks numarası: 0442 236 31 44 – 0442 236 31 45
c) Elektronik posta adresi: atasam@atauni.edu.tr
ç) Ön yeterlilik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://atasam.atauni.edu.tr/
2-Ön yeterlilik konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı Hizmet Alımı İşi (Tür, Miktar, Şartnamede Belirtilmiştir)
b) Yapılacağı yer: ERZURUM / Aziziye (İdare tarafından gösterilecektir.)
c) Süresi: İşin tam teslim tarihi: 31/10/2020
3-Ön yeterlilik başvurusunun
a)Yapılacağı yer: Atatürk Üniversitesi ATASAM Müdürlüğü 25240 Yakutiye / Erzurum
b) Son Belge Teslim Tarih ve saati: 11/12/2019 - 10:00
4-Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler aşağıda belirtilmiştir:
ÖNEMLİ NOT: Aşağıda Ön yeterlik ve teklif aşamasında istenen belgelerin tamamının; noter onaylı suret veya aslı idarece görülmüş bulunan fotokopi, e imzalı resmi belge ya da ilgili idarece onaylanmış aslı gibidir sayılabilecek nüshaları geçerli olacaktır.
4.1.Firma Tanıtım Dosyası,
4.2.Vergi dairesinden onaylanmış son üç yıla ait bilanço bilgileri,
4.3.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili meslek odası oda kayıt sicil belgesi aslı,
4.4. Firma yetkililerine ait imza beyannameleri,
4.5. Son ticaret sicil gazetesi,
4.6. İsteklinin son beş yıla ait onaylı iş bitirme / iş deneyim bilgi ve belgeleri,
4.7. İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, (Kalite yönetim sistemi belgesi)
4.8.İstekli firmanın kredi ve nakit durumunu gösterir banka referans mektubu,
4.9.Ön yeterlik ilan tarihinden sonra alınmış ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin belge,
4.10. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,
4.11. İhale konusu işleri yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,
4.12. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,
4.13. İsteklinin, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personellerine ilişkin belgeler,
5. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler
a.İşin kapsamı gereği 1000 sınıfı, 100 sınıfı veya daha hassas temiz oda yapmış olmak,
b.Optik laboratuvar, ayna kaplama merkezini içinde barındıran yapı ve/veya Ar-ge binası yapmış olmak,Yukarıda belirtilen (a) ve (b) maddeleri birlikte olmak üzere ön yeterlikte istenen temel maddeler olup bu iki maddeyi karşılamayan istekliler teklif dışı bırakılır. Aşağıda ise bu iki maddeye ek olarak tanımlanan benzer işlerden en az birinin istekli firma tarafından yapılmış olması istenmektedir.
5.1. Hastane, Laboratuvar, Temiz Oda, hassas Optik-Mekanik Üretim yapılan teknolojik yapıları bünyesinde barındıran Üniversite ve AR-GE binaları, Araştırma-Geliştirme merkezleri,
5.2. Havaalanı terminal binaları,
5.3. Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri,
5.4. Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri,
5.5. Uydu, TV ve Radyo iletişim sistemleri ile ilgili; gözlemevi, uydu ve yer istasyonları ile TV ve radyo verici istasyonları kompleks binaları,
5.6. Optik laboratuvar, teknolojik bina ve yapılar,
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.Ön yeterlilik ve ihale dokümanı, idarenin internet adresinde belirtilen ücretin ödenmesi mukabilinde görülebilir. Ön yeterlilik dokümanı “150,00” Türk Lirası ve ihale dokümanı “00,00” Türk Lirası karşılığı “Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Binası 25240 Yakutiye / Erzurum” adresinden de satın alınabilir.
Ön yeterlik ve ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ön yeterlik ve ihale dokümanını satın almak isteyenler posta masrafı dâhil yurt içi 250,00 Türk Lirası, yurt dışı 500,00 Türk Lirası doküman bedelini Atatürk Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı‘nın Halk Bankası TR 84 0001 2001 4840 0006 0000 26 IBAN numarasına yatırmak zorundadır. Makbuz üzerinde ihale kayıt numarası ile ilgili istekliye ait bilgilerin bulunması zorunludur.
Posta yoluyla dokümanı satın almak isteyenler, satın almak istedikleri dokümanın posta masrafı dahil bedeline ilişkin ödeme dekontu (Ek ibare : 07/06/2014-29023 R.G./15. md., Yürürlük: 1/1/2015 ) ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait T.C. Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile dokümanın gönderileceği adresin de belirtildiği doküman talep başvurularını son başvuru/ihale tarihinden en az beş gün önce yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. Doküman iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Dokümanın posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı İdaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
8- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik son başvuru tarihi ve saatine “Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Binası 25240 Yakutiye / Erzurum” adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9- Konsorsiyum, iş ortaklıkları vb. olarak ihaleye teklif verilebilir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR