SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Araç tamir, bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00977457
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 08.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019 / 160450
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2.000.000 Puan Yedek Parça Dahil Tamir,Bakım ve Onarım Hizmet Alımı ve 650.000 Puan Yedek Parça Dahil Tamir,Bakım ve Onarımı(İşçilik) Hizmet Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamede ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yetkili serviste yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adalet Mah.100.Yıl Blv.No:232 A Blok Kat:1  İlkadım / SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAKTA OLAN FORD MARKA ARAÇLARIN YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR,BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerde Kullanılmakta Olan Ford Marka Araçların Yedek Parça Dahil Tamir,Bakım ve Onarım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ilan edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019 / 160450
1-İdarenin
a)Adresi : Adalet Mah.100.Yıl Blv.No:232 A Blok Kat:1 Merkez –İlkadım / Samsun
b)Telefon ve faks numarası : 0 362 3112500 - 0 362 3112507
c)Elektronik Posta Adresi : samsun.imis@saglik.gov.tr.
ç)İhale dokümanın görülebileceği
internet adresi : http:/ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği,türü ve miktarı : 2.000.000 Puan Yedek Parça Dahil Tamir,Bakım ve Onarım Hizmet Alımı ve 650.000 Puan Yedek Parça Dahil Tamir,Bakım ve Onarımı(İşçilik) Hizmet Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamede ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer: Yetkili serviste yapılacaktır.
c)Süresi : İşe başlama tarihi: 01.07.2019, işin bitiş tarihi: 31.12.2021
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer : Adalet Mah.100.Yıl Blv.No:232 A Blok Kat:1 İlkadım / SAMSUN
b)Tarihi ve saati : 07.05.2019 – 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticari Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticari Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici mektubu
4.1.5.İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,standart forma uygun belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimi gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen araç bakım veya onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması.
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi-Adalet Mah.100.Yıl Blv.No:232 A Blok Kat:1 İlkadım / Samsun adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar Samsun İl Sağlık Müdürlüğü – Satın alma Birimi adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR