ARAÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama (öğrenci taşıma) hizmeti alınacaktır

ARAÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/378804
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Taşıma merkezi okullara 25 ilkokul-ortaokul öğrencinin, 28 Ortaöğretim öğrencisi olmakla üzere toplam 53 öğrencinin 4 Taşıma Hattı ile 181 iş günü geliş-gidiş taşınması işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bu şartname ekinde belirtilen İlçemize Bağlı Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokullarına Köy ve Köy altı Yerleşim Birimlerinden Öğrenci Taşıma
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Araç Hükümet Konağı Kat : 3 Araç / KASTAMONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 25 İLKOKUL-ORTAOKUL ÖĞRENCİNİN, 28 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ OLMAKLA ÜZERE TOPLAM 53 ÖĞRENCİNİN 4 TAŞIMA HATTI İLE 181 İŞ GÜNÜ GELİŞ-GİDİŞ TAŞINMASI İŞİ

ARAÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Taşıma merkezi okullara 25 ilkokul-ortaokul öğrencinin, 28 Ortaöğretim öğrencisi olmakla üzere toplam 53 öğrencinin 4 Taşıma Hattı ile 181 iş günü geliş-gidiş taşınması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/378804

1- İdarenin

a) Adresi : ILÇE MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ KASTAMONU CADDESI 0 37800 ARAÇ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3663621362 - 3663621017
c) Elektronik Posta Adresi : arac37@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Taşıma merkezi okullara 25 ilkokul-ortaokul öğrencinin, 28 Ortaöğretim öğrencisi olmakla üzere toplam 53 öğrencinin 4 Taşıma Hattı ile 181 iş günü geliş-gidiş taşınması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bu şartname ekinde belirtilen İlçemize Bağlı Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokullarına Köy ve Köy altı Yerleşim Birimlerinden Öğrenci Taşıma
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Araç Hükümet Konağı Kat : 3 Araç / KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 22.08.2019 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ( Eğitim -Öğretim Şubesi ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR