BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168522
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GAZETEM 03.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/269126
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Adet Pikap, 1 Adet Suv Tipi Arazi Aracı ve 1 Adet Minibüs Kiralama Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/Balıkesir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR


ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2020 Yılı Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Sınırlarında Yapılacak Orman Amenajman Planlarının Yapımında Çalışacak Amenajman Heyetinin Araziye ve İş Yerlerine Taşınması İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/269126
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül /BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2662616060 - 2662439579
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 2020 Yılı Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Sınırlarında Yapılacak Orman Amenajman Planlarının Yapımında Çalışacak Amenajman Heyetinin Araziye ve İş Yerlerine Taşınması İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Adet Pikap, 1 Adet Suv Tipi Arazi Aracı ve 1 Adet Minibüs Kiralama Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü ve bağlı Kepsut, Çataldağ, Gelendost, Ulupınar, Boztepe, Ilıca ve Karesi Orman İşletme Şefliklerinde Amenajman Plan Yenileme Çalışmaları Yapılacak Sahalarda /Balıkesir
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.07.2020, işin bitiş tarihi 31.10.2020
d) İşe başlama tarihi : 01.07.2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.06.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/Balıkesir


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:
Bu hizmet alımında;
1- 3 Adet Pikap Arazi Aracı; (4x4 Çekişli, En az 2015 ve daha yeni model, En az 1800 cc motor hacminde ve dizel, 4+1 yolcu kapasiteli, Şoförlü, Çalışır durumda Klimalı, Akaryakıtı idareye ait olacaktır)
2- Suv Tipi Arazi Aracı; 1 Adet Suv Model Arazi Aracı; (4x4 Çekişli, En az 2015 ve daha yeni model, En az 1800 cc motor hacminde ve dizel, 4+1 yolcu kapasiteli, Şoförlü, Çalışır durumda Klimalı, Akaryakıtı idareye ait olacaktır)
3- Minibüs; 1 Adet Minibüs; (En az 2010 ve daha yeni model, En az 1300 cc motor hacminde ve dizel, En az 14+1 yolcu kapasiteli, Şoförlü, Çalışır durumda Klimalı, Akaryakıtı idareye ait olacaktır)
ARAÇLARIN KENDİ MALI OLMA ZORUNLULUĞU YOKTUR.
İsteklinin kendi malı ise; Ruhsat yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu
Kiralık olarak temin edilecek araçlar için ise noter onaylı en az 31/10/2020 (Dahil) tarihine kadar geçerli kiralama sözleşmesi olacaktır.
Yukarıda istenen belgeler Yeterlilik belge kontrol tutanağına işlenecek, en avantajlı teklifi veren ilk iki istekliden belgeleri tevsik amacıyla talep edildiğinde idareye sunulacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda,
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR