DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01097569
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ 09.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 (dokuz) Şoför ile 5 (beş) Adet C Segmenti, 3 (üç) Adet SUV Segmenti ve 1 (bir) Adet D Segmenti Binek Araç Kiralama İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ( Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak No : 3 (taksim yokuşu) Ortahisar/TRABZON )
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSIT.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 9 Adet Şoförlü Binek Araç Kiralama Hizmet Alım İşi, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10. maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1- Ajansın İrtibat Bilgileri:

 1. Adresi: Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak No : 3 (taksim yokuşu) Ortahisar/TRABZON

 2. Telefon ve faks numarası: Tel : 444 82 90 Faks :0 (462) 455 40 88

 3. Elektronik posta adresi: doka@doka.org.tr

2- İhale Konusu İşin:

 1. Niteliği, Türü ve Miktarı: 9 (dokuz) Şoför ile 5 (beş) Adet C Segmenti, 3 (üç) Adet SUV Segmenti ve 1 (bir) Adet D Segmenti Binek Araç Kiralama İşi

 2. Teslim Yeri: 1 adet D segmenti, 1 adet Suv segmenti ile 2 adet C segmenti araçlar Trabzon merkezde bulunan Ajans Hizmet Binasına, kalan 3 adet C segmenti ile 2 adet Suv segmenti araçlar ise Ajansa ait Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize illerinde bulunan Yatırım Destek Ofislerine teslim edilecek olup, kullanılacağı yer tüm Türkiye’ dir.

 3. Süresi: 1 (bir) yıl (01.01.2020 - 31.12.2020 )

3- İhalenin:

 1. Usulü: Herkese Açık İhale Usulü

 2. Yapılacağı Yer: T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ( Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak No : 3 (taksim yokuşu) Ortahisar/TRABZON )

 3. Tarihi ve Saati: 25.12.2019 Çarşamba günü, Saat: 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler :
4.1- İhaleye katılma şartları:
4.1.1-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4.1.2-Araçların yüklenicinin mülkiyetinde olması, kiralık veya hacizli olmaması şarttır.
4.2- İhaleye katılmak için istenilen belgeler:
4.2.1-Kanuni ikametgah sahibi olmak, Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
4.2.2-İhale dokümanları olan Teknik ve İdari Şartnamelerde belirtilen teminat koşulu ve diğer bilgi ve belgeleri sunmak.
4.2.3- İş Bitirme Belgesi (İsteklinin son 3 yılda Ajansa vereceği teklif bedelinin en az % 70 oranında)
4.3- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler, teknik ve idari şartnamede belirtilmiştir.
4.4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından alınmış belge;
4.4.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.4.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.5.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.5.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
4.6- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.7- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
4.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4.4., 4.5. ve 4.7. bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre ve kalite unsurlarına göre belirlenecektir.

 2. İhale dokümanı, T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak No : 3 (taksim yokuşu) Ortahisar/TRABZON adresinde veya Ajansın internet sitesinde görülebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanı satın almak zorunludur.

Bunun için 200,00 TL' lik ihale doküman bedelinin T.C. Halkbank Trabzon Merkez Şubesi TR11 0001 2009 7710 0004 0000 20 İBAN no'lu Ajans hesabına yatırılması gerekmektedir.

 1. Teklifler, teklif açılış günü ve saati olan (ihale günü ve saati) 25/12/2019, saat 10:00' a kadar T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak No : 3 (taksim yokuşu) Ortahisar/TRABZON (ihalenin yapılacağı yer) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.

 2. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

 3. Teklif ile beraber yapılan teklif bedelinin en az % 3 oranında geçici teminat, sözleşme öncesi ihale bedelinin en az % 6 oranında Kesin Teminat alınacaktır.

 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11- T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale
edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte
serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi
bir hak talebinde bulunulamaz.


Kamuoyuna duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR