HİTİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093116
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : ÜÇTUTLAR MAH. / KARAKEÇİLİ
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HABER 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ÇORUM HAKİMİYET 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/620834
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Asgari 16 Kişilik Otobüs (25.000 Km), Asgari 45 Kişilik Otobüs (4.000 Km) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- SOSYAL YAŞAM VE KÜLTÜR MERKEZİ / KUZEY KAMPÜSÜ YERLEŞKESİ- ÇEVRE YOLU BULV. ÇORUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE PERSONELİNİN 2020 YILI İÇERİSİNDE TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAPACAĞI ŞEHİRLER ARASI SPORTİF, KÜLTÜREL, TEKNİK VE DERS GEZİLER İLE MUHTELİF DİĞER GEZİLER İÇİN ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI MİNİBÜS-OTOBÜS KİRALAMA

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Hitit Üniversitesi öğrenci ve personelinin 2020 Yılı içerisinde Türkiye genelindeki yapacağı şehirler arası sportif, kültürel, teknik ve ders geziler ile muhtelif diğer geziler için şehirler arası yolcu taşımacılığı minibüs-otobüs kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/620834

1-İdarenin

a) Adresi

:

KUZEY KAMPÜSÜ-ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO.10 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3642192120 - 3642192149

c) Elektronik Posta Adresi

:

sks@hitit.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Asgari 16 Kişilik Otobüs (25.000 Km), Asgari 45 Kişilik Otobüs (4.000 Km)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- SOSYAL YAŞAM VE KÜLTÜR MERKEZİ / KUZEY KAMPÜSÜ YERLEŞKESİ- ÇEVRE YOLU BULV. ÇORUM

b)Tarihi ve saati

:

09.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre Ticari amaçla otobüs ile şehirler arası veya uluslararası tarifesiz olarak zamana ve mekana bağlı kalmaksızın arizi mekik ve sefer düzenleme yetki belgesi olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış firmanın kendine ait D2 veya B2 yetki belgesini ihale dosyasında sunacaktır. Ayrıca 1618 sayılı Seyahat Acentaları Yönetmeliği ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen işletme belgesi olan seyahat acentası işletme belgesini ve TÜRSAB üyelik belgesini, yukarıda belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneğini ihale dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Sürücülü araç kiralama hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI-SOSYAL YAŞAM VE KÜLTÜR MERKEZİ -ZEMİN KAT- ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR