PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077343
Şehir : Kahramanmaraş / Pazarcık
Yayınlandığı Gazeteler

PAZARCIK 12.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/560537
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Şoförsüz Olarak Çift Kabinli Pikap (1 Adet) Çalıştırılması 306 AdetxGün, Şoförsüz olarak 7+1 m3 Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (9 Adet) Çalıştırılması 2754 AdetxGün Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Menderes Kartalkaya Bulvarı 85 46700 - Pazarcık / KAHRAMANMARAŞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇÖP TOPLAMA HİZMETLERİ İÇİN ARAÇ KİRALAMA
PAZARCIK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Çöp Toplama Hizmetleri için Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/560537

1-İdarenin

a) Adresi

:

MENDERES KARTALKAYA BULVARI 85 46700 PAZARCIK/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3443114314 - 3443115884

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@pazarcik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Şoförsüz Olarak Çift Kabinli Pikap (1 Adet) Çalıştırılması 306 AdetxGün, Şoförsüz olarak 7+1 m3 Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (9 Adet) Çalıştırılması 2754 AdetxGün
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Pazarcık İlçe Sınırları

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 08.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Menderes Kartalkaya Bulvarı 85 46700 - Pazarcık / KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati

:

06.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Tedarik edilmesi istenen En az 7+1 m3 Çöp Kamyonları Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olacaktır. Verilecek hizmet şehir içi trafiği şartlarında geçekleştirileceğinden, kullanılacak olan her türlü araç; teknik bakımdan yeterli durumda olacaktır. İş süresince tüm araçlar temiz ve bakımlı olacaktır. Araçların üzerinde Belediyemizin isim ve logoları bulunmak zorundadır. Araçlarda çöp suyu sızdırmazlığı sağlanacaktır. İstekli tarafından tedarik edilecek araçlar en az 2016 model ve üstü olacaktır. Ayrıca araç arkasında bulunan çöp toplama ile ilgili mekanizmalar son teknoloji olacaktır.Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş, hizmet alımı süresince geçerliliği bulunan K1 Yetki Belgesi ve kendi malı olması gereken araçların belgesine kayıtlı olduğuna dair taşıt kartı belgeleri sözleşme aşamasında sunulacaktır.
ARAÇLARDA BULUNDURULACAK STANDART AKSESUARLAR:
Gece çöp toplama için arka aydınlatma projektörü.
Şoför ikaz kornası (düdüğü)
Döner sinyal lambası (arka tepede)
Arka kapağın arkasına bağlı, 2 (iki) adet kaymaz tipte katlanır işçi basamağı ve tutamağı olacaktır.
Çöp Kamyonlarından 3 adeti isteklilerin kendi malı olması şartı aranmakta olup istekliler bunu ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Buna ilişkin belgeler teklif zarfında sunulacaktır. Araçların Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygunluk belgeleri de teklif kapsamında sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Çöp toplama araçları kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pazarcık Belediyesi İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR