TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BŞK. SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BŞK. SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077672
Şehir : Samsun / Canik
Semt-Mahalle : BELEDİYE EVLERİ MAH. / CANİK
Yayınlandığı Gazeteler

HABERDE DENGE 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SAMSUN 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/557461
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
02/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında kullanılmak üzere yakıt hariç sürücüsü ile birlikte bir adet binek taşıt kiralanacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanına giren Samsun, Amasya, Tokat, Çorum illeri ile bu illerin ilçe, belde ve köyleri ile idare tarafından gerek duyulması halinde diğer il, ilçe, belde ve köyler
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET VE ALAN ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE 02/01/2020-31/12/2020 TARİHLERİ ARASI BİR ADET BİNEK TAŞIT KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/557461

-İdarenin

a) Adı

:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

BELEDİYE EVLERİ MAHALLESİ GİRNE SOK. NO:38 55080 CANİK/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

(362)4312508 - (362)4325088

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET VE ALAN ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE 02/01/2020-31/12/2020 TARİHLERİ ARASI BİR ADET BİNEK TAŞIT KİRALAMA

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

02/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında kullanılmak üzere yakıt hariç sürücüsü ile birlikte bir adet binek taşıt kiralanacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanına giren Samsun, Amasya, Tokat, Çorum illeri ile bu illerin ilçe, belde ve köyleri ile idare tarafından gerek duyulması halinde diğer il, ilçe, belde ve köyler

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

d) İşe başlama tarihi

:

02.01.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.11.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:

İhaleye teklif veren istekliler, teklif edecekleri binek taşıtın model yılı, markası, tipi, kodu, 2019 Ocak ayı kasko bedelini gösteren bilgileri (MTV ile ilgili Kasko listesi) Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin internet sayfasından dökümünü alarak e-teklifleriyle birlikte sunacaklardır. Yüklenici bu dökümanda belirtilen aracın haricinde araç çalıştırmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel sektöre yapılan sürücüsü ile birlikte veya sürücüsüz yakıt ve diğer giderler idareye veya yükleniciye ait olan personel veya öğrenci taşıma amacı ile yapılan taşıt kiralama hizmetleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR