ŞANLIURFA DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

ŞANLIURFA DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077022
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

URFA DEĞİŞİM 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/520602
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 adet en az 27 kişilik 2011 model ve üstü otobüs Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
DSİ 15. Bölge Müdürlüğü tesisleri ile Şanlıurfa İl merkezinde belirlenen güzergahlar
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü - Refahiye Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No.17 63300 / ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-15.BÖLGE ŞANLIURFA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GAP 15 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Şanlıurfa) PERSONEL TAŞIMASI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/520602

1-İdarenin

a) Adresi : Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300 Yenişehir HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143132910 - 4143140883
c) Elektronik Posta Adresi : mmodali@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 adet en az 27 kişilik 2011 model ve üstü otobüs
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DSİ 15. Bölge Müdürlüğü tesisleri ile Şanlıurfa İl merkezinde belirlenen güzergahlar
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü - Refahiye Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No.17 63300 / ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 25.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a) Bu ihale kapsamında istekli, en az 27 kişi kapasitesine sahip, 2011 model veya üstü, Şanlıurfa ‘S’ plakalı, 2 adet özmalı olma şartıyla toplam 8 adet araç çalıştıracaktır. İstekli teklif ettiği Özmalı dahil bütün araçların Motorlu Araç Tescil belgelerini teklifi ile birlikte sunmak zorundadır.
b) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makina ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiraların ödendiğine dair belgeler ile kendi malı olmayan araçlar için altyüklenicilerle ilgili mevzuata göre yapacağı sözleşmelerin aslını veya noter tasdikli suretini ihale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalanmadan önce İdareye vermek zorundadır. Sözleşme yapılan alt yüklenicilerin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi, tüzel kişi olması durumunda imza sirküleri de idareye verilecektir.
c) Yukarda istenilen servis araçlarının imal yılı, tüm otobüsler için 2011 veya daha yukarı olacaktır. Motorlu araç tescil belgesinde sonradan yapılan tadilat nedeni ile model yükseltilmesi sonucu " görünümlü" ibaresi olan servis araçları kabul edilmeyecektir.
d) İstekliler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden almış oldukları "S" plaka çalışma ruhsatı ile "S" plaka güzergâh izin belgesinin asıllarını veya noter tasdikli suretini işe başlamadan önce idareye verecektir.
e) İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.
f) İstekli, kendine ait olmayan taşıtlarla (teknik şartnamede öngörülen özellikleri taşıması kaydıyla) ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işleri, Teknik Şartname ekinde verilen Ek-2 Personel Taşıması Hizmet Alımı Yüklenici Alt Yüklenici Listesinde belirtecek olup, bu listeyi teklifi ile birlikte ihaleye verecektir. Ek-2 Personel Taşıması Hizmet Alımı Yüklenici Alt Yüklenici Listesi yetkili kişi veya kişilerce ad-soyad/unvan yazılarak istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
g) İhale üzerinde kalan istekli, işe başlamadan önce Alt Yüklenicilerle ilgili mevzuata göre yapacağı SÖZLEŞMELERİ İdareye verecektir. Sözleşme yapılan alt yüklenicilerin gerçek kişi olması durumunda İmza Beyannamesi, tüzel kişi olması durumunda İmza Sirküleri de İdareye verilecektir. Bu belgelerin tamamı İdari Şartnamenin Belgelerin Sunuluş Şekli Başlıklı 7.7 maddesi uygun olarak verilmesi zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; personel taşımacılığı, öğrenci taşımacılığı veya şoförlü/şoförsüz taşıt kiralama hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü - Refahiye Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No.17 63300 / ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR