DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047272
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

HALIKENT MÜSTAKİL BÖLGE 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEMİZLİK HİZMETLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/426907
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15 ay süreyle çöp toplama ve taşıma için sürücüsüz araç kiralaması. kısmi zamanlı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BAHÇELER MAHALLESİ K.İ.ETEM AKINCI CADDESİ NO:59 DEMİRCİ MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

DEMİRCİ BELEDİYESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ


Çöp toplama için araç kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/426907

1-İdarenin

a) Adresi : Bahçeler mah.Kaym.İ.Ethem Akıncı cd. No:59 45900 DEMİRCİ/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2364621322 - 2364621548
c) Elektronik Posta Adresi : demircibld@demirci-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 ay süreyle çöp toplama ve taşıma için sürücüsüz araç kiralaması. kısmi zamanlı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DEMİRCİ BELEDİYESİ
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 15(on beş) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BAHÇELER MAHALLESİ K.İ.ETEM AKINCI CADDESİ NO:59 DEMİRCİ MANİSA
b) Tarihi ve saati : 02.10.2019 - 11:00 (Düzeltme ilanı yayınlanmıştır)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
En Az Bulundurulması Gereken Hizmet Araçları Listesi ve Özellikleri
.NO KAPASİTE ADET ARACIN/ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1 7+1 m³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Aracı 3 ADET Model yılı: Araç ve Ekipmanı en az 2015 model olacaktır.
7+1m³ çöp taşıma kapasitesine sahip olacaktır.En az 130 kw gücünde olacaktır Araçta çöp suyu tankı bulunacak ve sızdırma olmayacaktır..Aracın arka yükleme haznesi 800lt’lik ve 400lt’lik çöp konteynırlarına uygun olacaktır..Araçların hepsi, sızdırmazlık özellikli, hidrolik direksiyonlu, otomatik yüklemeli, olacaktır.Araç projelerinde dezenfektan özelliği olmalıdır.Araçların 1 tanesi kendi malı olmalıdır.
2 13 +1,5-M3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Aracı 3 ADET Model yılı: Araç ve Ekipmanı en az 2015 model olacaktır.
En az 185 kw gücünde olacaktır.Araçta çöp suyu tankı bulunacak ve sızdırma olmayacaktır..Aracın arka yükleme haznesi 800lt’lik ve 400lt’lik çöp konteynırlarına uygun olacaktır.Araçların hepsi, sızdırmazlık özellikli, hidrolik direksiyonlu, otomatik yüklemeli, elektrik tahrikli olacaktır.Araç projelerinde dezenfektan özelliği bulunmalıdır.Araçların 1 tanesi kendi malı olmalıdır.
3 Tek kabin kamyonet 1 ADET Açık kasa kamyonet en az 2015 model en az 2000 cc 150 hp
4 hidrostatik vakumlu yol süpürme 1 ADET
En az 240 litre çöp haznesi vakum gücü en az 7000 m3 /saat en az 100 hp motor gücü ,süpürge haznesi en az 3,5 en fazla 4 m3 olmalı,.basınçlı yıkama ve kar küreme bıçağı olmalıdır. . % 25 eğimde çalışabilmelidir..yüklenicinin kendi malı olmalıdır
5 Kontrol Binek Araç 1 ADET
Model Yılı : En az 2015 Araç En Az 140 Hp 1600cc olacaktır.Sedan tipi binek otomobil dizel,güvenlik paketli olacaktır.

Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 3. md.; değişik ibare:13.06.2019-30800 R.G./6. md.; yürürlük:23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./6. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.
Kendi malı olarak istenilen araç ve makinelerle ilgili, araç ve makinelerin ihale teknik şartnamesinde belirtilen özellik ve nitelikleri kapsadığını gösteren, üretici veya yetkili bayi veya satıcı tarafından verilen belgelerin ihale teklif zarfı kapsamında sunulması zorunludur
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
ARAÇLA YAPILAN KENT TEMİZLİĞİ ,ÇÖP TOPLAMA VE TAŞIMA İLE ARAÇ KİRALAMA İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Demirci belediyesi destek hizmetleri müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR